BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Yüksek gerilim enerji hatları arızaları, enerji hatlarındaki arıza çeşitleri, yüksek gerilim enerji hatlarındaki arızaların giderilmesi, Arıza Yerini Tespit Etme, Havai Hat Arızaları Giderme, aydınlatma sistemi arızaları nelerdir, havai hatta nötr faz kısa devre işletme topraklaması, camper arizasi, yakınında enerji nakil hattı geçen binanın üst katı, tam otomatik faz sıralama, yüksek gerilimde kullanilan araçlar, neden hem toprakta hem fazda elektrik olur, yüksek gerilim hatlarında haberleşme, yeraltı elektrik kablosu arızası, yüksek gerilim arızaları, enerjili hatta çıkan, yeraltı kablo ek tamir istanbul, araçta kısa devre neden olur ve bakımı nasıldır, elektrik direklerindeki voltajı nasıl anlarım, kuşlara karşı enerji nakil hatlarının, og arizalari, yeraltı transmisyon hatları döşeme, Direklerdeki hatlar ve faz farkları, enerji kesildiği zaman enerji vermeye devam eden, yüksek gerilim hattı nasıl anlaşılır, yüksek gerilim elektrik arıza çeşitleri, ana hattan trafoya gelen enerjiyi ne keser, elektirik motoru ile redüktör baglantısı nasıl kesilmeli, yaz ve kış direklerin arasındaki tellerin farklılığı, yer altı kablolarının sayısal ölçüm işi, yazın elektrik direklerine ne olur, yüksek gerilim başlık yapimi, tevzi panosu nedir, tek hat enerji nakil hattı

Yüksek gerilim enerji hatları arızaları

Yüksek gerilim enerji hatları arızaları,enerji hatlarındaki arıza çeşitleri,yüksek gerilim enerji hatlarındaki arızaların giderilmesi,Arıza Yerini Tespit Etme,Havai Hat Arızaları Giderme

ENERJİ HATLARI ARIZALARI

1.1. Arıza Gidermede Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri

 • Enerji kesilmesi, hat yüklü ise trafo merkezlerindeki kesiciden, şayet yüksüzse ayırıcıdan yapılır.
 • Ayırıcıların topraklaması yapılır.
 • Ayırıcıların başına birer eleman bırakılır.
 • Ayrıca gerekli yerlere ikaz, işaret ve levhaları asılır.
 • Çalışma yapılacak yerde mahalli topraklama yapılır.
 • Bağ yapma teli ve gerekli malzemeler ile birlikte direğe çıkılır.
 • Direkte emniyet kemeri bağlanır.
 • TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliğine uygun hareket edilir.

enerji hatlarındaki arızalar YAPILACAK HİÇ BİR İŞ ÇALIŞANIN HAYATINDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

1.2. Hatlarda Oluşabilecek Arıza Türleri

İşletmelerde çalışan değişik gerilim seviyesindeki enerji nakil hatlarımızda meydana gelen arıza çeşitleri aşağıda detaylı biçimde incelenecektir.

Elektrik Dağıtım Şebekelerinde meydana gelebilecek başlıca hat arızalarışunlardır:

 • Faz -nötr arası kısa devre
 • Fazlar arası kısa devre
 • Bir faz telinin kopması
 • Nötr telinin kopması
 • Toprak ve faz arasında arızalı kontaklar
 • Fazla yükten dolayı oluşan arızalar

Bu arızalardan bazıları(fazlar arasıkısa devre, faz -nötr arasıkısa devre, faz ve toprak arasında arızalı kontak vs. fazla yük) aşırı akımların oluşmasına neden olurlar. Meydana gelen bu aşırı akımlarda miktarlarının karesi ile doğru orantılı olarak hatlarda, baralarda, ayırıcılarda, kesicilerde, transformatörlerde ve diğer akım taşıyan teçhizatlar üzerinde dinamik kuvvetler meydan getirerek bu teçhizatların hasarlanmasına yol açarlar.

1.2.1. Hatların Kopması

Tel kopması sebebiyle meydana gelen arızalar değişik biçimlerde meydana gelmektedirler, telin koptuktan sonra gerilimli olan kısmının toprakla ya da direkle temas etmesi hâlinde hattı koruyan röleler çalışarak hat gerilimsiz bırakılır ve arıza anında tespit edilir. Ancak Comper kopması (direğe değmeyecek şekilde) biçiminde meydana gelecek arızalarda röleler çalışarak hattın gerilimini anında kesmeyebilirler (Bu andaki yükün durumuna bağlıdır, eğer hattın yükü az ise hat açmaz ama yük artarsa ya da hat yüklü ise anında açar). Durdurucu direkte izolatörlere yakın bir yerden telin kopması hâlinde, telin bir tarafı yere düşüp diğer tarafıise hiç bir yere değmeden havada kalabilir. Bu durumda E.N.hattı iki yönlü besleniyorsa, telin yere düştüğü tarafta kalan istasyondaki röleler çalışarak söz konusu hattın başındaki kesici açar, fakat karşı istasyondaki kesici açmayabilir (Kesicinin açması hattın yüküne bağlıdır.). Eğer hat, tek taraflı besleniyorsa ve besleme noktası telin yere düştüğü tarafta ise röleler çalışarak hat gerilimsiz kalır. Telin kopması taşıyıcı direkteki askı, ya da mesnet izolatörünün bir kaç metre önünden koparsa ve tel klemensden ya da kayal bağdan kaymazsa, telin bir ucu yerde diğer ucu havada kalabilir, böyle bir tel kopması durdurucu direkteki tel kopmasına dönüşür ve yere düşen tel gerilimli tarafta ise hat açar değilse açmaz. Ancak tel klemensten veya akar bağdan kayıp her iki ucununda toprakla temas etmesi halinde hat röleleri çalışarak hattı servis harici eder.

Ağır iklim şartlarının bulunduğu bölgelerden geçen iletim hatları üzerinde meydana gelen buz tabakasının etkisiyle iletkenIerin kopması söz konusu olabilir. Hava hatları, düşey buz yüklerinin etkisinde kaldığı gibi yatay rüzgar kuvvetlerinin de tesiri altında kalır.

enerji hatlarındaki arızalar

1.2.2. Hatların Kısa Devresi

Herhangi bir iletken parçanın (kuş, insan, ağaç dalı vs.) gerilimli faz teli ile direk arasına girmesi halinde yine bir hat arızası oluşur. Eğer faz teli ile direk arasına, giren bu parça, girdiği yerde kalmaya devam ederse hatta sürekli bir arıza meydana gelir ve hat gerilimsiz kalır.

Faz nakillerinden herhangi birinde lif açılmış olabilir. Açılan bu lif rüzgârın etkisiyle, direğe yakın bir yerde ise direğe, ortalarda bir yerde ise faz tellerine değebilir. Bu da geçici bir arızaya neden olur ve rüzgâr aynı yönde estiği sürece devam eder.

1.2.3. Hatların Toprağa Teması

Gergi ve askı takımlarındaki, hırdavat malzemeden herhangi birinin kopması halinde tel yere ya da direğin konsoluna düşebilir. Bu halde meydana gelecek arıza, daha önce tel kopması biçiminde meydana gelen arızayla aynıdır. Gerilimli olan telin toprakla temas etmesi halinde hat röleleri hattı anında servis dışı bırakır.

Direk açıklığı büyüdükçe tellerin salınımı da artmaktadır. Eğer enerji nakil hattının altındaki ağaçlar, bu salınım seviyeleri dikkate alınarak yeteri kadar, kesilmemişse rüzgârın etkisiyle faz telleri civarındaki ağaç vs. ye yaklaşır veya değerler, bu yaklaşma ve değme geçici faz toprak arızalarına neden olurlar, bu tip arızalar rüzgâr estiği sürece tekrarlanabileceği gibi, telin ağaca temas ettiği noktadan, elektrik arkının etkisiyle eriyip kapabilir ve kalıcı bir arızaya dönüşebilir.

Kuşların direklerin konsollarına konarak mesnet izolatörleri civarında faz teli ile toprak arasında kalmaları esnasında enerji nakil hattı faz-toprak arızasına açmaktadır.

Bu esnada kuşun ölerek yere düşmesi veya oradan uçarak uzaklaşması nedeniyle arıza kendiliğinden temizlenir ve hat tekrar servise sokulur. Ancak ölen kuş konsoldan aşağı düşmeyebilir. Ya da arkın etkisiyle izolatör patlayabilir ve hatta tel dahi kopabilir ve geçici arıza kalıcı arızaya dönüşebilir.

Her ne kadar enerji nakil hatlarımız toprak telleriyle yıldırımlara karşı korunmuşsalar da, zaman zaman enerji nakil hatlarındaki faz tellerine yıldırım isabet etmektedir. Faz tellerine isabet eden bu yıldırım faz tellerinde aşırı gerilimler oluşturmaktadır. Bu aşırı gerilimin etkisiyle izolatörler zorlanmakta ve izolasyonun zayıf olduğu bir yerden direğe boşalmaktadır. Bu deşarj enerji nakil hatlarında geçici faz-toprak arızası meydana getirmektedir. İzolatörler üzerinden meydana gelen bu deşarjın etkisiyle izolatörler hasarlanabilmekte ve kalıcı arızalara neden olmaktadırlar.

Enerji nakil hatlarının, elektrik yüküyle yüklü bulutlar nedeniyle karşı endüksiyon olayına neden olmaktadır. Bu da toprak ve faz tellerinde aşırı gerilimler oluşturmakta ve geçici arızalar yaratmaktadır.

1.3. Havai Hat Arızaları Giderme

1.3.1. Havai Hat Arızasını Gidermede Kullanılacak Araç ve Gereçler

Emniyet kemeri, merdiven, hat tüfeği (Enerji nakil hatlarında yapılacak olan çalışmalarda hatta enerji olup olmadığını kontrol etmeye yarayan güvenlik aracıdır. Hat tüfeği, yay sıkıştırmak olarak ok atan bir aparattır. Oka bağlanıp fırlatabilen ince telin faz faz veya faz toprak arası kısa devre olması sonucu telin kopmasıyla hatta enerjinin olup olmadığı anlaşılır. Oka bağlı fırlatılan telin toprağa temasını topraklama kazığı sağlar), lastik eldiven ve topraklama ıstankaları, hat rodarı, kablo arıza test cihazı, hat arıza tespit cihazı, hat ıstakası.

havai hat arızaları

1.3.2. Arıza Yerini Tespit Etme

Enerji nakil hattı kısa ise hat güzergâhı tamamen gezilerek gözle kontrol edilir (İzolatör patlaması, çatlaması, kırılması, sıkı bağ ve iletken kopması, travers kırılması vs. gibi şeylerin olup olmadığına bakılır.)

Enerji nakil hattı uzun ise ana hattan branşman ve müşteriler ayrılır, camperleri açılır ve hat küçük parçalara ayrılmak suretiyle arızalı kısım tespit edilir.

İletim hatlarında meydana gelecek kalıcı arızalar önceleri, hat belirli noktalardan ayrılarak hatta gerilim uygulamak ve hattın serviste kalıp ya da kalmamasına bakılarak arıza belirli bir bölgeye sıkıştırılıp daha sonra bu bölge ekiplerce taranarak bulunurdu. Yani hat önce ikiye daha sonra dörde vs.ye bölünerek arızanın bulunduğu 25-30 km. lik bazen hattın uzunluğuna göre daha uzunca bir bölge ekiplerce kontrol edilir ve arıza bulunurdu.

Ancak günümüzde geliştirilen arıza yeri tespit cihazlarıyla arızalar 25-35 km’ler seviyesinden 100-200 metreler seviyesine indirilmiştir. Hat rodarı dediğimiz arıza yeri tespit cihazlarıyla bugün arızanın cinsini ve yerini bulmak kolaylaşmıştır.

havai hat arızaları

Fakat halen kullanmakta olduğumuz arıza yeri tespit cihazlarıyla her tip arıza bulunamamaktadır. Bu cihazlar ancak faz telinin toprakla doğrudan temas etmesi ya da camper kopması gibi arızalarda etkindir. Halen izolatör zincirinin tamamen yanması ya da telin, beton konsola düşmesi biçiminde meydana gelecek arızalarda etkin olamamakta ve arızanın yerini tespit edememektedir. Yani kısacası faz telinin demir direkle veya toprakla direk temas etmediği arızalar bu cihazlarla bulunamamaktadır. Bu tip arızaların arıza yeri tespit cihazlarıyla bulunması, bu cihazları çok kullanarak tecrübe kazanmakla mümkün olmaktadır.

1.3.3. Arıza Nedenini Tespit Etme

Hat arızalarının meydana gelme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Toprak telinde ve nakildeki lif açılmaları
 • Toprak telinde ve nakildeki sehim bozuklukları
 • Toprak telinde ve nakildeki eklerde bozulma ve deformasyon (şekil değişikliği).
 • Daha önce mevcut damperlerin, ara tutucularının korona çemberlerindeki kısılmalar, düşmeler ve eğilmeler
 • Askı klemenslerindeki kaymalar
 • İzolatörlerdeki kırılmalar, çatlamalar, mesnet izolatörlerindeki eğilmeler vs.
 • Enerji nakil hattı güzergâhındaki tehlikeli ağaç, yapı vs.

1.3.4. Arıza Giderme İşlem Sırası

Tamir manşonu ile iletken tamiri yapılmasını sıra ile yapalım:

 • Zedelenmiş iletken yeri uygun cihazlar ile tespit edilir.
 • İletkene uygun ek manşonu tespit edilir.
 • Enerji kesilir.
 • Enerji kesikliği kontrol edilir.
 • Mahalli topraklama yapılır.
 • İletkene halat bağlanır.
 • Topbaşı ve taşıyıcı direklerdeki izolatör bağları sökülür.
 • Hat halat yardımıyla yere alınır.
 • Yerde manşon yaralı yere geçirilir.
 • Manşon pensesi veya pres ile manşon sıkıştırılır.
 • Hat tekrar halat yardımıyla çekilir.
 • Taşıyıcı direklerdeki izolatör bağları yapılır
 • Mahalli topraklama kaldırılır.
 • Hatta enerji verilir.

havai hat arızaları

Arıza yeri tespit cihazları cihazların kataloglarına uygun biçimde hatta bağlanmalı ve gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bu koşullar yerine getirildikten sonra cihazla arıza yeri saptandıktan sonra, direk tevzi listelerinden enerji nakil hattındaki direk nu.sı ve yöresi belirlenmelidir. Arıza yeri tespit cihazları her üç faza da tatbik edilip arızalı faz ya da fazlar saptanmalıdır. Arızanın bir ya da birden fazla fazlarda olması arıza hakkında bizi önceden aydınlatabilir. Yani arızanın ne şekilde olacağı hakkında önceden bize bir fikir verebilir.

yer altı hatlarındaki arızalar

Halen kullanmakta olduğumuz arıza yeri tespit cihazlarında ekranda, arıza noktasında işareti belirirse hattın kopuk olduğunu arıza yeri tespit cihazını vurduğumuz tarafta kalan tel parçasının yere değmediğini anlarız. Camperin kopması biçiminde olacak arızalarda da aynı işareti görürüz. Cihazın ekranında ve arıza noktasında V işareti belirse, bu arızanın bir faz toprak arızası olduğunu, büyük bir ihtimalle telin yere düştüğünü veya telin üzerine ağaç vs. gibi bir parçanın düştüğünü gösterir. Arıza yeri tespit cihazlarıyla arızanın yeri tespit edildikten sonra arıza yerine giden ekipler arızanın durumuna göre arıza giderme çalışmalarına başlar.

Dağıtım hatlarında arıza yerini tespit etmek ise iletim hatlarından çok daha zordur. Dağıtım hatlarımızdan genellikle saplama biçiminde, müşteriler beslenmektedir. Dağıtım hatlarında meydana gelecek bir arızanın, müşteri hattından mı, yoksa dağıtım hattından mı kaynaklandığını hemen tespit etmek mümkün değildir. Bu tip hatlarda, arıza yeri tespit cihazıyla arıza bulmak da mümkün değildir. Bu nedenle dağıtım hatlarının arıza çalışmaları çoğu kez iletim hatlarındaki arıza çalışmalarından daha uzun sürebilir.

Bazı hat arızası meydana getiren olayların çözümlerini inceleyelim:

 • Konsol kırılması: Bu tip bir arızada, gerilimli olan nakil teli toprakla ya da diğer gerilimli fazlara temas etmezse hattı koruyan röleler çalışmaz ve arıza anında tespit edilemez.
 • Direk yıkılması: Direk yıkılması biçiminde oluşacak arızalarda, direk tamamen ya da kısmen yıkılabilir, gene gerilimli olan nakillerin toprakla ya da birebirleriyle temas etmesi halinde hattı koruyan röleler hattın gerilimini keserler. Ancak bu temaslar olmazsa arıza anında tespit edilemez.

Enerjinin taşınmasını engellemeyen arızalardan bu nevi arızalar daha öncede bahsedildiği gibi anında tespit edilemeyen arızalardır. Bunlar genellikle enerji nakil hatlarının periyodik bakım ve kontrollerinde tespit edilmektedir. Bazen de yöre halkı tarafından enerji nakil hattındaki aksaklık ve noksanlar ihbar edilmek suretiyle yerinde yapılan kontrol sonunda ortaya çıkmaktadır.

Toprak tellerindeki ve faz tellerindeki eklerde bozulma ve deformasyonların tespiti halinde, hat yere indirilerek bu ekler değiştirilmelidir.

1.3.5. Arıza Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar

Arıza için bir yere gidildiğinde, arızanın giderilmesi yanında konsol ve direklerin durumu, iletken ve iletken ekleri iletkenlerin yere, ağaçlara ve binalara olan yakınlığı kontrol edilir. Ayrıca mesnet ve diğer izolatörlerin durumları ile ark boynuzları, camperler ve varsa ayırıcılar, parafudrlar muhakkak kontrol edilmelidir.

 • Emniyet kemeri, merdiven, hat tabancası, lastik eldiven ve topraklama ıstankaları vs. gibi emniyet teçhizatının iyi ve emniyetle kullanılabilir durumda olup olmadıkları kontrol edilmelidir.
 • Tehlike oluşturabilecek şüpheli durumdakiler tamir edilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir.
 • İş şartlarının değişmesinden dolayı yeni emniyet malzeme ve teçhizatı temin edilmelidir.
 • İletken seçimi esnasında gevşek kalmış bir bağ veya iletken zedelenmesi, kuş gözü yapılması, liflerin kopması ileride çok büyük arızaların doğmasına sebep olur.
 • İyi sıkılmamış bir klemens, iyi yalıtılmamış bir topbaşı veya kötü bir ek tesisin verimini ve güvenirliliğini düşürür.
 • Hat güzergâhı da iletken çekimi kadar önemlidir. Kesilmemiş ağaçlar, fazla sayıda açı vermeler, yoldan uzak ve ulaşımı zor bir güzergâhın seçilmesi hattın işletme ve bakımını zorlaştırır.
 • İletkenler kontrollü bir şekilde makaradan boşaltılarak herhangi bir yere sürtmeden, direğe asılmış makaralara alınarak çekilmelidir.

yer altı hatlarındaki arızalar

1.4. Yer Altı Hatlarında Arızaları Giderme

1.4.1. Yer Altı Hat Arızası Gidermede Kullanılacak Araç ve Gereçler

Genellikle yer altı hatlarında meydana gelen arıza kablonun kopması, patlaması gibi arızalardır. Bunların da tamiri kopan veya patlayan kabloyu ek yapmaktır. Arızalı kablo yerini tespit etmek için aşağıda resmi bulunan cihaz kullanılmaktadır. Kablo kesme ve soyma aletleri, iş güvenliği ve emniyet araç gereçleri (eldiven vb.) kullanılmaktadır.

hatlardaki arıza tesbitihatlardaki arıza tesbiti

Harici tip kablo başlıklarının takılmasında; kablo kesme ve soyma aletleri, O.G. üç damarlı ve O.G. tek damarlı harici kablo başlık montaj seti, iş güvenliği ve emniyet araç gereçleri (eldiven vb.) kullanılmaktadır.

1.4.2. Arıza Yerini Tespit Etme

Kablolarda arızaların çok çeşitli olduğunu ve çoğu zaman arıza türünün belirlenmesinin çok zor olduğunu şimdiye kadar anlattığımız konulardan çıkarmak mümkündür. Teknolojinin gelişimi ile birlikte yeraltındaki kablo arızalarını, hat güzergâhında dolaşmak sureti ile arıza tespit etmek mümkündür. Sistemin eki olan Pearson cihazı (P) ile kablo kılıf arızalarının noktasal tespiti, adım voltajının ölçülmesiyle mümkün

hatlardaki arıza tesbitihatlardaki arıza tesbiti

1.4.3. Arıza Nedenini Tespit Etme

Arıza sebeplerinin araştırılmadan sadece arızalı kısımlarının tamir edilmesi sonuç vermez. Belki ilk etapta iyi sonuçlar alındığı gözlense bile, yeterli şartlar oluştuğunda arıza yine ortaya çıkacaktır. Önemli olan, arızayı oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak suretiyle tekrarını önlemektir.

Yer altı hattı arızaları, havai hatlara göre daha karmaşık durumlar ortaya çıkarır. Havai hatlarda olduğu gibi gözle kontrolü mümkün değildir. Arıza tespiti sadece yeterli bilgi ve beceriye sahip personelle değil aynı zamanda uygun malzeme ve teçhizatın olmasıyla yapılabilir.

Yer altı hatlarında ve kablolarda rastlanan arızaların başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

 • İmalat hataları: Yapılan testlerde testi yapılmayan kablolarınişletmelerde tesis öncesi ekipler tarafından test edilmesi ileride çıkabilecek arızaların önüne geçilmesini ve böylece iş ve maliyet kayıplarının azaltılmasını sağlar.
 • Nakliye ve depolama hataları: Sevkiyat ve depolama sırasında yapılan hatalar ileride arızalara yol açabilir. Kablo makaralarının tespiti için takozların dikkatsizce konulması, kabloyu zedeleyebilir. Ayrıca kablonun baş ve sonunun açık havaya karşı iyi izole edilmemesi, içeriye su ve rutubet sızmasına neden olur.
 • Tesis hataları: İşletmede meydana gelen kablo arızalarının birçoğu döşeme sırasındaki ihmal ve dikkatsizliklerden meydana gelmektedir. Bu hatalar fazla kıvrılmalardan, sürtünmeden, döşeme kanalının altına ve üstüne dökülen sivri kenarlı taşlardan dolayı meydana gelir. Fark edilmeyen küçük bir kılıf zedelenmesi bir süre sonra bu noktada arızaya sebep olur.
 • Montaj hataları: Kabloların başlık ve eklerinin yapımı sırasında yapılan hataları montaj hataları olarak nitelendirebiliriz. Bu işlemlerin yapılması sırasında işçiliğin iyi yapılmaması, gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi veya bilgi eksiklikleri de arızaların oluşmasına neden olur.
 • Mekanik dış tesirler: Mekanik dış tesirler; sonradan yapılan alt yapı veya hafriyatlar, yol hareketleri, gevşek zemin çökmesi, toprak kaymaları ve kazılar sonucu meydana gelir.
 • Kimyasal ortam tesirleri: Topraktaki humus asidi, kireç ve diğer benzeri kimyevi maddelerin etkisi sonunda ortaya çıkar, örneğin; akaryakıt tankları yanındaki PVC kılıflı kablolar zarar görür.
 • Termik Etkiler: Yer altı kablo hatlarında meydana gelen her kısa devre arızasında kablolar hem termik ve hem de mekanik bir şok etkisi altında kalırlar. Birbirlerine yakın döşenmiş kablolarda, merkezi ısıtma sistemi yakınında bulunan kablolarda ve ısı iletkenliği düşük zeminlerde termik etkiler görülür. Bu tür sebeplerin arızalara neden olmaması için iklimlere ve döşeme şekline göre kabloların özelliklerine dikkat edilmeli, hatta döşeme yapılmadan önce toprağın termik direnci ölçülmelidir.
 • Malzeme eskimesi: Yukarıda anlatılan tüm tedbirlerin alınmasına rağmen, her malzemede olduğu gibi kablolarda da malzeme yorulması ya da eskimesi sonucu arızalar meydana gelebilir.

hat arızaları

1.4.4. Arıza Giderme İşlem Sırası

Yer altı tesislerinde herhangi bir nedenden dolayı kablo başlığı, ek yapmak gerekirse aşağıdaki malzemeler kullanılacaktır. Huni, dökme reçine veya protolin, ek mufu veya serfil, izole bant, ek kalıbı ve yan kapakları, cam macunu, temizleme malzemesi ve üstüpü kullanılır. Kablo ekinin yapımı:

 • Ek yapılacak kablonun damarları hatta bağlanacak uzunlukta açılacaktır.
 • Kablo hunisi açılan damarlar üzerine geçirilir. Dış kılıfın bittiği noktada sızdırmazlık bantı yapılır.
 • Kablo çaplarına göre hazırlanmış olup elektrolitik bakırdan yapılmış ve üzeri kaplanmış ek mufları ile kablo karşılıkları birleştirilir.
 • Huninin ağzı yukarıya gelecek şekilde (kablo damarları yukarı gelecek şekilde)bir yere sabitlenir.
 • Reçine çok kolay bir şekilde döküme hazırlanır. Orijinal kutusu içine sertleştirici katılarak renk ayrımı kalmayıncaya kadar çok güzel şekilde karıştırılarak kalıba dökülür.
 • Malzeme kurumaya bırakılır.
 • Ortam sıcaklığına göre 20 derecede 30 dakika soğuk ortamlarda da kutu hafif ısıtılarak kullanıldığında 60 dakika da reaksiyon geçerek sertleşir ve kullanıma hazırdır.

1.4.5. Arıza Gidermede Dikkat Edilecek Hususlar

Genellikle yer altı hatlarında ek yapıldığı için ek yapımında dikkat edilecek hususları sıralayalım:

 • Mekanik tahribata ve ekin nem almasına engel olacak iyi bir elektriki bağlantı temin edebilecek şekilde olmalı.
 • Dış kılıf iyice temizlenmeli.
 • Kabloyu keserken iletken ile izolasyon arasında bir gevşeme olmaması için iletken uçları bağlanmalı.
 • Dış kılıf ve izolasyon maddesi soyulurken iletkenin damarlarına zarar verilmemesine dikkat edilmeli.
 • Kablo iletken demeti büklüm yönü tersine döndürülmemeli. İrtibat klemenslerinin kablo kesitine uygun olmasına dikkat edilmeli. İrtibat klemensleri ve vidalalarının temiz olmasına ve iyice sıkılmasına özen gösterilmelidir.
 • Ek malzemeleri hazır olmalı ve hazırlıklar tekrar gözden geçirilmeli. Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir.

1.5. Hattı Devreye Alma İşlemi

Yukarıda incelediğimiz onarım işlemlerinden sonra ayırıcıları, kesicileri devreye alırız. Devreye aldıktan sonra da enerjiyi vererek sistemin eskisi gibi ve verimli bir şekilde çalışması sağlanmış olur.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik