BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
web tabanlı uzaktan kontrol sistemleri yazılımı, Yazılımı   Denetleme, Yazılım Yayım Yönetimi, Durum Kontrolü, Yazılımın Kontrolü, web tabanlı uzaktan kontrol sistemleri Yazılımın Tanımlanması

Web tabanlı uzaktan kontrol sistemleri yazılımı

Bir sistem, belirli fonksiyon ya da fonksiyonları yerine getiren bileşenler topluluğu olarak tanımlanabilir. Bir sistemin yapılanışı yani kurulumu ise sistemin donanım, bellenim (firmware), yazılım karakteristiklerinin ve fonksiyonlarının tanımlanmasıdır. Ayrıca, belirli bir amaca yönelik olarak yazılım, donanım ve bellenim öğelerinin belirli sürümlerinin bir araya getirilmiş bir topluluğu olarak da düşünülebilinir.

4.1. Yazılım Geliştirme Aktiviteleri

Yazılım geliştirmeyi, en iyi olarak faaliyetlerini inceleyerek anlayabiliriz. Bu bölümde yazılım geliştirme faaliyetleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Yazılım geliştirme faaliyetleri genel olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve dünyada bir standard olarak kabul görmüştür:

 • Yazılım geliştirme sürecinin yönetimi,
 • Tanımlanması,
 • Kontrolü,
 • Denetlenmesi,
 • Yönetimi ve dağıtımı.

web tabanlı uzaktan kontrol yazılımı

Şimdi şekilde görmüş olduğumuz parçaları tek tek inceleyeceğiz:

4.1.1. Yazılım Geliştirme Sürecinin Yönetimi

Yazılım yaşam döngüsünü destekleyen, geliştirme ve bakım faaliyetleri, projenin tamamına, son kullanıcılara, müşterilere yarar sağlayan bir süreçtir.

Bir yönetim bakış açısıyla bakarsak, yazılım geliştirme; bir ürünün gelişimini, ürünün öğelerini tanımlayarak, değişimi yöneterek, denetleyerek, yapılanış bilgisini raporlayarak denetler. Geliştirici bakış açısıyla bakacak olursak, yazılım geliştirme; geliştirmeyi ve değişimleri gerçekleştirmeyi kolaylaştıran bir süreçtir diyebiliriz. Başarılı bir yazılım, dikkatli bir planlama ve yönetimi içerir. Bu da, yazılım geliştirme sürecinin kurumsal kavramını, sınırlarını anlama ile sağlanabilir.

4.1.1.1. Kurumsal Yapı ile İlişki

Bir projede yazılımı planlayabilmek için kurumsal yapıyı kurum içi bölümler arası ilişkileri bilmek gereklidir. Çünkü yazılım, bazı kurumsal birimlerle ve faaliyetlerle içiçe olacaktır.

Yazılım geliştirme, yazılım kalite güvencesi, yazılım doğrulama gibi süreçlerle birlikte yaşam döngüsünü destekleyen bir süreç olarak görülmektedir. Kurumsal birimler bu süreçlerin düzgün olarak yapılandırılmasından sorumludurlar.

Yazılım ortamı aşağıdakileri içerir:

 • Yazılım yaşam döngüsü modeli ve planları,
 • Proje stratejileri,
 • Yazılımın tekrar kullanılabilirlik süreçleri,
 • Geliştirme platformları,
 • Yazılım geliştirme araçları.

Bu ortam, gördüğünüz gibi aynı zamanda birçok yazılım geliştirme kontrolleriyle de ilgilidir.

4.1.1.2. Planlama Aşaması

 • Yazılımın tanımlanması
 • Kontrolü
 • Durum kontrolü
 • Denetlemesi
 • Denetimi ve dağıtımı

Bunlara ek olarak, kurum, sorumluluklar, kaynaklar, zaman çizelgeleri, araç seçimi gerçekleştirimi, arayüz kontrolü gibi konular da planlama içinde değerlendirilir.

4.1.1.3. Yazılım Geliştirme Kaynakları ve Zaman Çizelgeleri

Yazılım geliştirme yönetim planı, faaliyetleri yapabilmek için gerekli olan araçları, grupları belirler. Görevlerin arasındaki ilişkileri ve sıralarını belirleyerek zaman çizelgesi sorunlarını ortadan kaldırır. Gerekli olan herhangi bir eğitim de bu plan sayesinde ortaya çıkar ve belirlenir.

4.1.1.4. Araç Seçimi ve Gerçekleştirimi

Yazılım geliştirmek için, değişik özelliklerde araçlar mevcuttur. İçinde bulunulan duruma bağlı olarak bu araç özelliklerinin hangilerine ihtiyaç duyulduğu belirlenir ve birden çok araç gerektiren durumlarda bu araçların kombinasyonu kullanılabilir.

Otomatik araçlar, büyüyen ve büyüdükçe karmaşıklaşan projelerde, büyük yarar sağlarlar. Bu araçların destekledikleri konularışöyle sıralayabiliriz:

 • Yazılım geliştirme kütüphanesi
 • Yazılım değişimi, istekleri ve süreçleri
 • Kod ve değişim yönetimi görevleri
 • Yazılım yapılanış durumu raporlamaları
 • Yazılım denetlemesi
 • Yazılım build’leri oluşturmak
 • Yazılım yayımlarını ve dağıtımlarını kontrol etmek.

web tabanlı uzaktan kontrol yazılımı

Yukarıdaki şekilde, kod yönetim sistemleri yazılım kütüphanelerinin çalışmasını kütüphane elemanlarına erişimi kontrol ederek, birden çok kullanıcının aktivitelerini, yazılım ve yayım belgeleri oluşturmayı, veritabanı yönetimi desteği, yönetim için raporlama mekanizmaları desteği sağlamaktadır.

4.1.1.5. Yazılım Geliştirme Planı

Bir proje için belirlenen yazılım geliştirme planının sonuçları kaydedilir. Süreç boyunca, gerekli durumlarda güncellenir. Gerçekleştirim bölümünde ise, plandaki bazı parçaların daha detaylı açıklanması gerekebilmektedir. Bu yüzden bu belgeye “yaşayan bir rapor” diyebiliriz.

Bu planda 6 kategoride bilgi bulunmaktadır:

 • Giriş? amaç, kavram, kullanılan terimler
 • Sürecin yönetimiorganizasyon, sorumluluklar, yordamlar
 • Faaliyetleri yapılanış tanımlaması, yapılanış kontrolü
 • Zaman çizelgeleri diğer proje faaliyetleri ile olan koordinasyonu
 • Kaynakları araçlar, insan kaynakları
 • Planın bakımıgüncelleştirilmesi

4.1.2. Yazılımın Tanımlanması

Yazılımın tanımlanması aktivitesi kontrol edilecek elemanları belirler ve bu elemanların sürümlerini kontrol eder. Ayrıca bu, kontrol edilen elemanların yönetiminde kullanılacak araçları belirler.

4.1.2.1. Kontrol Edilecek Elemanların Tanımlanması

Değişim kontrolündeki ilk aşama, kontrol edilmesi gereken elemanların belirlenmesi işlemidir. Bu işlem, sistem yapılanışı ile birlikte ele alınıp anlaşılmasını, elemanlarının seçimini, yazılım öğelerinin isimlendirilmesinde bir strateji belirlenmesini, aralarındaki ilişkilerin belirlenmesini gerektirir.

  • Yazılım geliştirme öğesi: Yazılım geliştirme öğeleri listesi:
   • Planlar
   • Belirtimler
   • Test materyalleri
   • Yazılım araçları
   • Kod ve çalıştırılabilir kod
   • Veri kütüphaneleri
   • Bakım, kurulum belgeleri
 • Yazılım sürümleri: Yazılım projesi ilerledikçe, öğeler gelişir. Bir karışıklık sözkonusu olmaması için, bu gelişmelerin tutarlı, kontrollü bir şekilde ele alınması gereklidir. Bu da sürümlerle sağlanır.

Bir yazılım öğesinin sürümü, belirli özelliklere sahip olan bir öğedir. Uyarlama, geliştirilmiş olan bir yazılım sürümüne verilen addır.

4.1.2.2. Yazılım Geliştirme Öğelerinin Bulunması

Aşağıdaki şekilde “Şelale Modeli” ile öğelerin bulunması örneklendirilmektedir.

web tabanlı uzaktan kontrol yazılımı

4.1.3. Yazılımın Kontrolü

Yazılımın kontrolü, yazılım yaşam döngüsü boyunca oluşan değişiklikleri yönetir. Hangi değişikliklerin uygulanacağı, belirli değişikliklerin onaylanması, bu değişikliklerin hayata geçirilmesinin desteği gibi konuları kapsar.

Yazılım değişiklikleri istekleri süreci, birçok araç kullanımını da beraberinde gerektirir. Ve bu araçlar (belgeleme araçları, koordinasyon araçları…) genelde geliştirme takımı tarafından oluşturulur. Çünkü her projede, bu isteklerin tipi projeye bağımlıdır.

Kabul edilmiş, onaylanmış değişiklikler belirlenen yazılım yordamlarına uyularak gerçekleştirilir. Aynı anda birden çok değişikliğin gerçekleştirimi yapılabileceği için bu gibi durumlarda gerçekleştirimlerin birbirine uyumlu olması sağlanmalıdır. Değişikliklerin gerçekleştirimleri bitirildikten sonra, sonuçların standartlara uygunluğu da test edilmelidir.

4.1.3.1. Durum Kontrolü

Durum kontrolü, verimli bir yazılım için gerekli olan bilgiyi, raporlamayı sağlar. Durum kontrolü tasarımı, mevcut bilgi sistemlerinin tasarımlarından yola çıkarak yapılabilir.

Durum kontrolü faaliyeti, yaşam döngüsü boyunca, bilgiyi yakalamayı ve raporlamayı amaçlar. Her bilgi sisteminde olduğu gibi burada da, yapılanış durumu tanımlanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Bu işlem içinde çeşitli ölçütler ve bilgiler gerekmektedir. Bu bilgiler yönetim kademesi, yazılımcılardan ve diğer kurumlardan elde edilecektir. Bilgi toplama esnasında, karışıklıkları kontrol etmek için bazı araçların kullanılmasında fayda vardır.

Raporlanan bilgiler, geliştirme ve bakım takımı, proje yönetimi, kalite güvence takımı gibi gruplar tarafından kullanılacaktır. Raporlama rasgele ortaya çıkan isteklere bağlı olarak hazırlanabildiği gibi düzenli aralıklarla da hazırlanabilmektedir.

Durum kontrolünden elde edilen bilgi, raporlamada kullanılabildiği gibi yönetim kademesinde bazı ölçütler için de kullanılabilir. Örnek olarak, değişiklik isteklerinin sayısı ve bir değişikliğin gerçekleştirme zamanı verilebilir.

4.1.4. Yazılımı Denetleme

Yazılım denetlemesi, yazılım ürünün kabul edilirliğinin, standartların, rehberlerin, yordamların değerlendirildiği bağımsız olarak gerçekleştirilen bir faaliyettir. Denetlemeler, iyi tanımlanmış olan birçok süreci kapsar. Bu süreçlerde, farklı farklı sorumluluklar mevcuttur. Her denetleme, çok iyi olarak planlanmalıdır.

Denetlemeler, hangi öğelerin istenilen düzeyde olduğu, hangilerinin eksik olduğu hakkında bilgi verir. Bu denetlemeler proje yaşam döngüsünün önemli noktalarında yapılmalıdır. 2 çeşit denetleme vardır: Fiziksel denetleme ve fonksiyonel denetleme. Bu denetlemelerin sağlıklı olarak yapılması, ortaya çıkarılacak olan ürünün kalitesini de ortaya koyar.

Fonksiyonel denetlemenin amacı, denetlenen yazılımın belirtimlerle olan uyumluluğunu ölçmektir. Yazılım doğrulama ve testlerinin çıktıları, bu denetleme için iyi birer girdidirler.

Fiziksel denetlemenin amacı, tasarım dokümanının geliştirilmekte olan yazılım ürünü ile tutarlı olup olmadığını ölçmektir.

4.1.5. Yazılım Yayım Yönetimi

Yayım kelimesi, geliştirme faaliyeti boyunca ortaya çıkarılan farklı özelliklerdeki öğeler anlamına gelmektedir. (Bir aracın yeni, farklı özellikteki sürümleri); bir yazılımın yeni bir versiyonu oluşturulduğunda, bu sürümün yayım olarak açıklanmadan önce diğer yazılımların hangi sürümleri ile uyumlu çalışabileceği belirlenmeli ve buna göre bir paket oluşturulmalıdır. Bu iş için de kütüphaneler kullanılmalıdır.

Çalıştırılabilir bir yazılım için, öğelerin doğru sürümleri bir araya getirilir ve kurulum paketi hazırlanır. Bu işlem yapılırken, en önemli nokta yazılımın çalışacağı donanımın yapılanışının doğru tespit edilmesidir. Çünkü donanım yapılanışı yanlış tespit edilmiş bir paket, çalışmayacağı için sonuç tam anlamıyla hüsran olacaktır.

Buna göre, yazılım geliştirme aşaması bir ürünün öğelerinin tanımlanması, bir araya getirilmesi, dağıtımı gibi konuları ele alan önemli bir faaliyettir.

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik