BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
kartlı elektrik sayaçlar, kartlı elektrik sayaçların yapısı, kartlı elektrik sayaçların durdurulması, sökülmesi, fatura hesabıKuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Kartlı Elektrik Sayaçları

3.2.4. Kartlı Sayaçlar ve Yapısı

Değişik enerji kaynaklarına yönelimin sürekli olduğu süreçte, tasarruf ciddi bir öneme sahiptir. Dolayısıyla üretimin ve özellikle tüketimin çok dikkatli yapılması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

elektrik sayaçlarının iç yapısı

Elektromekanik sayaçların fiziki yapıları nedeniyle, bu sayaçlar üzerinde kolaylıkla yasadışı işlemler yapılarak tüketimin doğru ölçülüp, doğru kaydedilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak kartlı sayaçlar ile bu işlemler önlenmektedir.

Ön ödemeli kullanım tasarlanmış elektrik sayaçlarıdır. Yani kullanacağımız elektrik tüketim miktarının istendiği kadar alınarak karta yüklenmesi ile sayaç üzerine takılarak tüketim yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu sayaçta mikroişlemci verileri akıllı karttan okur, çözümler, ölçüm verilerini ve diğer sayaç bilgilerini silinmeyen hafızasına kaydeder, sayaca yapılan illegal girişimleri gösterir ve kaydeder, ölçümleri ve diğer verileri karta transfer eder, LCD’ nin çalışmasını düzenler, devre kesiciyi ve kornayı kontrol eder. Dâhili gerçek zaman saati 7'den fazla tarife ve 4 liste tarife kullanımı sağlar ve kullanım zamanı kaydını tutar.

elektrik sayaçlarının iç yapısıelektrik sayaçlarının iç yapısı

Dağıtım şirketleri sayaçların okunmasından tahsilata kadar geçen süreyi en aza indirgeyecek alt sistemleri mutlaka yönetim sistemlerine dâhil etmek istemektedirler. Böylece yıllık işletme masraflarını azaltmak, tahsilâtı güvence altına alıp bugünkü tahsilât süresini de kısaltarak finansal kayıplarını en aza indirgemeyi istemektedirler. Kartlı sayaçlar tahsilat ve okuma problemini ortadan kaldırmaktadır.

• Genel Faydaları

 • Çoklu tarife uygulamaları ile tüketiciyi yönlendirir.
 • Bilinçli tüketici oluşumuna katkı sağlar.
 • Daha hızlı ve doğru veri okuma olanağı sunar.
 • Şebeke problemlerini daha hızlı bir şekilde fark etme ve düzeltme olanağı sağlar.
 • Sayaç okuyucularının sayaca kadar gitmesi gerekmez.
 • Otomatik bir şekilde, hızlı ve sağlıklı veri okunması ve kaydedilmesi sağlanır.
 • Elektromekanik ölçüm yerine daha hassas ve güvenilir olan elektronik ölçüm yapılır.
 • Sayacın hafızasına kaydettiği verilerden yararlanarak, sayaçlara yasa dışı müdahaleleri tespit etmede kolaylık sağlar. Bu tür müdahalelerin en aza inmesini sağlar.
 • Sağlıklı veri tabanlarının oluşturulabilmesiyle, tüketimin periyodik bir şekilde bireysel ve toplam olarak izlenebilmesi ve ileriye dönük planların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine olanak tanır.
 • Şebeke problemlerinin analizi daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılır.
 • Sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinde hataların ortadan kaldırılması ile zaman ve personel tasarrufu sağlar.
 • Yasa dışı kullanımların en aza indirgenmesiyle gelir artışı sağlanır.
 • Kredili veya ön ödemeli satışlarla, nakit akışının düzenlenmesini sağlar.
 • Sayaç okuyucuların başına gelebilecek olası aksilikler söz konusu değildir.
 • Müşteri hizmetleri kalitesinde artış sağlar.

3.3. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ni www.tedas.gov.tr (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) internet adresinden inceleyiniz. Elektrik sayaçları ile ilgili kısımları arkadaşlarınızla tartışınız.

3.4. Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği’nden ilgili maddeler aşağıda verilmiştir. Daha fazla bilgi için www.epdk.gov.tr (Enerji piyasası Düzenleme Kurumu) internet adresinden araştırabilirsiniz.

Kartlı Elektrik Sayacı

Madde 16 -Kartlı elektrik sayacı takan aboneden güvence bedeli alınmaz. Eski sayacını kartlı sayaçla değiştiren abonenin teşekkül veya şirkette bulunan güvence bedeli 19. madde hükümlerine göre ve kartlı sayacın takıldığı gün, 15. maddenin B bendinde belirlenen esaslara göre iade edilir.

Sayaç Bakım ve Ayar Bedeli

Madde 18 -Sayacın her türlü bakımıyla kanun ve tüzükler gereğince zamanında ayarlanması teşekkül veya şirketçe yapılacaktır. Abonenin kendi sayacının bakım ve ayar gideri kendisine ait olacaktır.

Demandmetreli (En Büyük Güç Göstergeli) Sayaç

Madde 30 -(Değişik: R.G.: 14.08.1996/22727`de Yayımlanan Yönetmelik.) 30 kW (dahil) ve daha büyük güçlerde çift terimli tarifeden sözleşme yaparak elektrik enerjisi alan aboneler çekilen en büyük gücün belirlenebilmesi için demantmetreli sayaç tesis edecektir. Bu düzen mühürlenerek koruma altında bulundurulur. Her ayın belli bir gününde tarafların sorumluları o ay içinde tüketilen en büyük gücü kaydederek, ibreyi sıfıra getirir ve sayacı tekrar mühürlediklerini bir tutanak ile tespit ederler. Tespit tarihinde abonenin sayaç mahallinde bulunmaması durumunda, teşekkül veya şirket elemanlarının imzasıyla düzenlenecek tutanak geçerli olur.

Sayaç ve Aletlerin Konulacağı Yerler, Teşekkül veya Şirket Elemanının Bu Yerlere Girebilmesi

Madde 32 -Sayaçlar ve 29’uncu maddede adı geçen aletler, onaylı projesinde belirtilen ve kolayca okunabilecek yere monte edilir ve uygun bir şekilde kolon aracılığıyla bağlantı hattına bağlanarak, gerekli yerler teşekkül veya şirket tarafından mühürlenir.

(Değişik fıkra: R.G.: 13.07.1999/23754`de Yayımlanan Yönetmelik, m.10) Fotoğraflı kimlik belgesi taşıyan teşekkül veya şirket elemanı, mesai saatleri içinde abonenin elektrikli ölçü aleti ve sayacının bulunduğu yerlere kadar girip, bunları kontrol eder, onarır, değiştirir veya iptal eder. Ancak kaçak ihbarlarında mesai saati içinde olma koşulu aranmaz. Bu işlemlerin yapılması durumunda aboneyle teşekkül veya şirket elemanı tarafından tutanak düzenlenir. Buna engel olunduğunda durum bir yazıyla aboneye bildirilir. Bu yazıya abone 1 (bir) hafta içinde cevap vermediğinde teşekkül veya şirket elektrik enerjisini kesmekte serbest olup, elektrik enerjisi kesilmesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

Sayaç Yerinin Değiştirilmesi

Madde 33 -Sayaç yeri, sayacın yerine konulmasından sonra abonenin yazılı isteği teşekkül veya şirketin kabulü üzerine, bütün giderleri abone tarafından karşılanarak değiştirilir.

Sayacın Kayıt Değerinin Kontrolü

Madde 34 -Teşekkül veya şirket, sayacın kaydettiği elektrik enerjisi miktarını doğruluğu açısından istediği zaman kontrol edebilir. Sayaç bozulduğunda veya doğruluğundan şüphe edildiğinde, yerine geçici olarak başka sayaç takmak koşuluyla teşekkül veya şirket arızalı sayacı sökmeye, onarmaya ve ayar edildikten sonra yerine takmaya yetkilidir. Kontrol sayacı kullanıldığında tesisat teşekkül veya şirketçe eski durumuna getirilecektir.

Abonenin Sayaç Muayene İsteği

Madde 35 -Abone, gideri kendisine ait olmak üzere sayacının kontrolünü yazılı olarak isteyebilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı`nın “Ölçüler ve Ayar Teşkilatı”nca belirlenen kontrol ve ayar ücreti aboneden makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilir. Sökülen sayaç, teşekkül veya şirket tarafından yerine başka bir sayaç takılarak kontrole gönderilir. Kontrol sonucunda sayacın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı “Ölçüler ve Ayar Teşkilatı”nca belirlenen hata payı içerisinde çalıştığı anlaşılırsa aboneden peşin alınan kontrol ücreti geri verilmez.

Sayacın hata payının üstünde çalıştığı tespit edilirse aboneden peşin alınan kontrol ücreti geri verileceği gibi, sayacın kontrol edilip yerine takıldıktan sonraki 2 (iki) dönem içerisinde kaydedeceği değer esas alınarak, abonenin itirazına neden olan fatura döneminden başlanarak gerekli düzeltme yapılır. Bundan önceki dönem tüketimlerinde bir değişiklik yapılmaz.

Sayacın Durması

Madde 36 -Herhangi bir nedenle sayaç tümüyle duracak olursa veya takıldığından beri hiç değer kaydetmemiş ise, bu dönemde tüketilen elektrik enerjisi, sayaç durmadan önceki ve sayaç çalışır duruma getirildikten sonraki iki fatura dönemi ortalaması esas alınarak hesaplanır.

Sayacın Sökülmesi

Madde 37 -Sözleşmesi hangi nedenle iptal edilmiş olursa olsun, sözleşmenin iptal işlemi esnasında endeks tespit protokolü düzenlenir. Abonenin, teşekkül veya şirket ile olan bütün hesaplarının tasfiyesinden sonra sayaç aboneye teslim edilir. Sayaç, teşekkül veya şirket tarafından sökülmesi esnasında, kullanılamaz duruma getirildiğinde bedeli, sözleşmenin iptal tarihindeki rayiç bedel üzerinden aboneye derhal ödenir. Sözleşmenin iptalinden sonra 6 (altı) ay içerisinde alınmayan sayaç, teşekkül veya şirket mülkiyetine geçer.

Sayaç Kaydının Okunması ve Faturalama Esası

Madde 38 -Teşekkül ve şirket elemanı, faturalama dönemlerinde abone sayacının kaydettiği değeri mahallinde ve zamanında okuyarak faturalamaya esas olacak şekilde kayda geçirir. Sayacın kaydettiği değerle bir önceki okumadaki değerinin farkı o dönemdeki tüketimi verir. Faturalama dönemi içinde değiştirilen sayacın kaydettiği tüketim de ayrıca göz önüne alınır.

Madde 55 -Tarife Sınıfları

Tek terimli ve çift terimli tarife olmak üzere iki tarife sınıfı kullanılacaktır.

A -(Değişik bent: R.G.: 09.09.2000/24165 Mük.`de Yayımlanan Yönetmelik, m.2) Tek Terimli Tarife: Tek terimli tarifeden enerji alan aboneler, fatura başına bir güç bedeli öder. Bu bedeller, her yıl günün ekonomik koşulları gözönüne alınarak, Teşekkül Yönetim Kurulunca belirlenir.

a) İsteyen abonenin, teşekkül veya şirkete müracaatı halinde gündüz, gece ve puant (elektrik enerjisi tüketiminin en yüksek olduğu dönem) dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanır.

b) Tek terimli tarifeden enerji alacak ve gündüz, gece ve puant dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanacak olan abonenin sayacı, kendisi tarafından veya istemesi halinde teşekkül veya şirket tarafından bedeli karşılığında sağlanacak ve ücretsiz monte edilecektir. Uygulama sayacın takıldığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

c) Enerji tarifelerinin uygulanması bakımından:

Puant Dönemi: Saat 17.00-22.00

Gece Dönemi: Saat 22.00-06.00

Gündüz Dönemi: Saat 06.00-17.00 arasındaki dönemdir.

d) Bu uygulamanın, tek terimli tarifeye tabi olan abone gruplarından hangileri için geçerli olacağı Bakanlıkça belirlenecektir.

B -Çift Terimli Tarife: Abonenin, grubuna bağlı olarak tükettiği aktif enerjiye ve güce (kW) çift terimli tarife uygulanır.

a) Çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alacak abone, maksimum gücü ölçmek üzere demandmetreli (en büyük güç göstergeli) sayaç monte etmek zorundadır. Bu sayaç abonenin istemesi durumunda teşekkül veya şirket tarafından bedeli karşılığında sağlanacak ve monte edilecektir.

b) Puant tarifesi için gerekli olan üç kadranlı, kumanda saatli ve demandmetreli sayaç, teşekkül veya şirket tarafından bedeli karşılığı temin ve monte edilecektir. Uygulama sayacın takıldığı tarihten başlayarak geçerli olacaktır.

c) Puant abonesine; gündüz, gece ve puant dönemlerinde ayrı tarifeler uygulanır.

d) Çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW (dahil) ve daha fazla olan aboneye puant tarifesi uygulanacaktır.

e) Ancak çift terimli tarifeden enerji alan ve sözleşme gücü 0.7 MW`ın altında olan abonelere de, talep etmeleri halinde; gerekli ölçü sistemini kurmaları koşuluyla puant tarifesi uygulanır.

f) Enerji tarifelerinin uygulanması bakımından;

Puant dönemi: Saat 17.00-22.00

Gece dönemi: Saat 22.00-06.00

Gündüz Dönemi: Saat 06.00-17.00 arasındaki dönemdir.

g) (Ek bent: R.G.: 02.12.1995/22481`de Yayımlanan Yönetmelik; Değişik: R.G.: 23.12.1995/22502`de Yayımlanan Yönetmelik.) Endüksiyon ve Ark Ocaklı abonelerin, gerekli ölçme düzenini sağlamaları durumunda cumartesi ve pazar günlerinde tüketecekleri elektrik enerjisine gece dönemi tarifesi (22.00-06.00) uygulanır.

3.5. Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ

Elektrik piyasasında kullanılacak sayaçlar hakkında tebliğ için www.epdk.gov.tr (Enerji piyasası Düzenleme Kurumu) internet sayfasında yayınlanmaktadır. Tebliğin tamamını ilgili internet adresinden inceleyebilirisiniz.

Tebliğ genel hatları ile aşağıda verilmiştir.

Madde 2-Elektrik piyasasında; Türk Standardları Enstitüsü veya IEC standardlarına uygun, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tip ve Sistem Onay belgesine sahip sayaçlar kullanılır.

Madde 4-Tüketici Sayaçları

Tüketicilere tesis edilecek sayaçlar aşağıda belirtilen ortak özellikleri taşır.

Elektronik ve hafta içi, cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı da programlanabilen,

Takvime bağlı tüketimlerin tespit edilmesi, çok zamanlı tarifelerin uygulanması ve diğer işlemlerin zaman bazında değerlendirilmesini sağlayacak nitelikte gerçek zaman saatine sahip.

En az dört ayrı tarife diliminde bir günü en az sekiz zaman dilimine bölerek ölçme ve kayıt yapabilme özelliğine sahip.

Enerji kesintisi olmasında dahi kaydedilen bilgileri en az dört ay süre ile saklama kapasitesine sahip.

Tarife ve zaman dilimlerine göre ölçülen enerji miktarlarını gösteren ve bu bilgilerin dışarıdan okunması ile programlama işlemlerini gerçekleştirebilecek haberleşme donanımına sahip.

Elektrik enerjisinin kesik olması halinde (d) bendinde belirtilen bilgilerin göstergeden okunabilmesini sağlayan.

Haberleşme donanımı üzerinden erişimde gerçek zaman saatinde gerek duyulan düzeltmeleri yapan.

İleri saat uygulamasını kendisi yapan.

Pil ömrü ve zaman saati problemlerini belirten.

Göstergedeki endeks bilgileri ile sembollerin rahatlıkla okunabilmesine imkan tanıyan.

Göstergedeki aktif enerji endeks bilgilerini; Toplam (T), Gündüz (T1), Puant (T2), Gece (T3) ve Yedek (T4) sembolleri ile gösteren.

Enerji kesik olsa dahi, ön kapak ve klemens kapağı açılma müdahalelerini algılayan, yapılan müdahaleleri kaydedebilen ve bu bilgilerin haberleşme donanımı üzerinden okunmasına imkan tanıyan şeklinde sıralanır.

Madde 5-Reaktif enerji tüketiminin ölçülmesine ihtiyaç duyulduğu koşullarda kullanılacak üç fazlı sayaçlarda, 4’üncü Madde’de yer alan özelliklerin yanı sıra, toplam endüktif reaktif tüketim bilgileri Ri ve toplam kapasitif reaktif tüketim bilgileri Rc sembolleri ile gösterilir.

Ayrıca bu tür sayaçlarda, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri, akım yönü değişiklikleri, şebekede veya sayaçta oluşabilecek her türlü kesinti ve programlama değişiklikleri algılanarak tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur.

Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez.

Madde 6-Demand ölçümü gerektiren tüketicilere tesis edilecek sayaçlarda, 4 ve 5’inci maddelerde belirtilen özelliklerin yanı sıra geriye dönük olarak ölçülen en az dört aylık demand ölçüm değerleri tarih ve saat etiketli olarak hafızada saklanır. İstenmesi halinde demand değerleri göstergede ve/veya haberleşme donanımı üzerinden okunur. Tahakkuka esas demand özelliği olan sayaçlarda, demand bilgisi oluşturma ve sıfırlama işlemi, hem mühür altındaki bir buton ile hem de istendiğinde haberleşme donanımı üzerinden yapılır. Demand periyodu on beş dakika olup sayaçlar, demand ölçüm periyodunun beş, on, on beş, yirmi, otuz ve altmış dakikaya ayarlanabilmesi özelliğini taşır.

Bu tür sayaçlarda demand ölçüm değeri göstergede P sembolü ile gösterilir.

Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez.

Madde 7-Ölçü trafoları ile tesis edilen sayaçlarda 4, 5 ve 6’ncı maddelerde belirtilen özelliklerin yanı sıra, hassasiyet sınıfına uygun olarak tesis edilecek akım ve/veya gerilim trafolarının sayaçlara bağlantılarında olabilecek hatalar, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri ve akım yönü algılanarak tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur.

Bu tür sayaçların iç çarpanı 1 (bir) olarak programlanır.

Sayaç veya sayacın tesis edildiği ölçüm sisteminde; belirli bir zaman diliminde yük eğrisinin kaydının tutulabilmesini sağlayacak veri toplama ünitesi ve ölçüm sisteminde kaydedilen verilere erişilebilmesine olanak sağlayan haberleşme donanımı bulunur.

Bu madde kapsamındaki sayaçlar için ön kapak veya klemens kapağı müdahalesinin algılanması özelliği istenmez.

Madde 9-Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinden düzenlemeye tabi tarifeler yoluyla elektrik enerjisi ve/veya kapasite satın alan tüketicilerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu yoktur.

Madde 10-Dengeleme ve Uzlaştırma Sisteminin Gerektirdiği Haberleşmeyi Sağlayacak Sayaçlar

Üretim tesislerinin şebekeye bağlantı noktalarına, dağıtım sistemlerinin iletim şebekesine bağlantı noktalarına, iletim sistemine doğrudan bağlı tüketici tesislerinin şebekeye bağlantı noktalarına ve ithal ve/veya ihraç edilen elektrik enerjisinin ülke sınırındaki teslim noktalarına asgari özellikleri aşağıda belirtilen sayaçlar kapalı ve mühürlenebilir tipte panolu olarak tesis edilir.

Elektronik ve programlanabilen

Ölçülen enerji ve demand değerlerinin hafızada tutulabilmesini ve belirli bir zaman diliminde yük eğrisinin kaydedilebilmesini sağlayacak veri toplama ünitesine sahip

Aktif ve reaktif enerji değerlerini dört kadranda ölçebilen

Üç faz dört telli, primer sistemin tüm fazlarını ölçebilen

Nominal gerilim beslemesi 3 x 58 / 100 Volt ve nominal akım beslemesi 1 veya 5 Amper olan

Gerçek zaman senkronizasyonunu gerçekleştirebilen

Dahili kimlik numarasına sahip olması gerekir.

Madde 12-Bir uzlaştırma periyodu altmış dakika olup, aşağıda belirtilen enerji ve demand ölçümleri en az kırk gün boyunca, kapasitesi, uzlaştırma periyodunun otuz dakikaya ayarlanması halinde dahi bu ölçümleri kırk gün boyunca saklayabilecek yeterlilikte olan hafızada saklanır:

Enerji ölçümleri; bir uzlaştırma periyodunda hafızada saklanan aşağıdaki enerji ölçümleri tarih ve saat etiketli olarak sayaç üzerinden alınır.

Alınan kWh

Sistemden çekilen kVARh (Endüktif)

Sisteme verilen kVARh (Kapasitif)

Verilen kWh

Sisteme verilen kVARh (Endüktif)

Sistemden çekilen kVARh (Kapasitif)

Demand ölçümleri; uzlaştırmaya ilişkin bir faturalama döneminde aktif enerji için maksimum demand aşım sayısı ve süresi, tarih ve saat etiketli olarak sayaç üzerinden alınır. Maksimum demand değerinin hesaplanacağı demand periyodu on beş dakika olup sayaçlar, demand periyodunun beş, on, on beş, yirmi, otuz ve altmış dakikaya ayarlanabilmesi özelliğini taşır.

Madde 13-Sayaç veya ölçüm sisteminde, kaydedilen verilere erişilebilmesine olanak sağlayan hata denetleme özelliğine sahip haberleşme donanımı bulunur.

Madde 14-Ölçü trafoları ile tesis edilen sayaçlar akım trafosu ve gerilim trafosu oranlarına göre programlanır. Akım ve gerilim trafolarının sayaçlara bağlantılarında olabilecek hatalar, işletme esnasında meydana gelen faz kesilmeleri ve akım yönü algılanarak tarih ve saat bilgileri ile birlikte kaydedilir ve haberleşme donanımı üzerinden okunur.

Madde 15-Bu bölümde yer alan sayaçların kullanılacağı ölçme ve iletişim sistemlerine dair usul ve esaslar, dengeleme ve uzlaştırmaya ilişkin mevzuat kapsamında belirlenir.

3.6. Topraklamalar Yönetmeliği

Yönetmeliği araştırınız ilgili kısımları arkadaşlarınızla tartışınız. Daha fazla bilgi için www.tedas.gov.tr (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) internet adresinden araştırabilirsiniz.

Bu konu 4 bölümden oluşmaktadır. Şuan 4. bölümdesiniz.
BAŞA DÖNMEK için TIKLAYIN
1.Bölüm için TIKLAYIN
2.Bölüm için TIKLAYIN
3.Bölüm için TIKLAYIN
4.Bölüm için TIKLAYIN

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik