BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
zil tesisatı döşemek, elektrik tesisatı döşemek, çağırma tesisatı döşemek, zil arızası, zil bakım, bina zil tesisatı, bina ev çağırma tesisatı, zil tesisat şeması

Elektrik ve zil tesisatı

ÇAĞIRMA TESİSATI BAKIM ONARIM

1.1. Bakım ve Onarım Yapma Yöntemleri

Çağırma tesisatlarındaki bakım ve onarım faaliyetlerine geçmeden önce, bakım ve onarım konusuna nasıl yaklaşacağımız ile ilgili kısa ama önemli bilgiler verelim:

Bakım: Bir tesisin çalışmasını sürdürmesi ve arıza yaparak işlevini yitirmemesi amacıyla tesisatlarda kullanılan araç ve gereçlerin kullanılabilirliğinin kontrol ve muayene edilmesi faaliyetidir.

Onarım ise: Bozulmuş ya da eskimiş olan araç ve gereçlerin kullanılır ve işler duruma getirme işidir.

Günümüz bakım anlayışında, arızanın ardından yapılan onarım işleminden çok, arızanın ilk ortaya çıktığı andan itibaren tespit edilmesi ve gerekli önlemler alınarak, kötü sonuçların, zaman kaybının, gereksiz bakım işlerinin önüne geçilmesi önem kazanmaktadır. Bakım faaliyetlerini;

elektrik tesisatı bakım onarımı

olarak sınıflandırabiliriz. Kısaca açıklayalım;

Önleyici Bakım: Tesisatların donanım ve elemanlarının çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürülmesi için düzenlenen bakım türüdür. Önleyici bakım, tesisat hasara uğramadan önlemek veya geciktirmek ve ek olarak meydana gelen arızaların şiddetini azaltmak amacıyla uygulanır.

Peryodik Bakım: Tesisatların periyodik olarak (belirli aralıklarla) muayene edilmesi esasına dayanan bakım türüdür. Böylece, arıza meydana getirebilecek durumları önlemek için bakımlarını yapmak veya henüz önemli olmayan bir düzeyde iken ayarlama yapmak veya onarmak mümkün olur.

Düzeltici Bakım: Tesisatın donanım ve elemanlarının yeniden eski çalışma koşullarına dönmesini sağlayan bakım yöntemidir: Bu olay ya arızalanan parçayı değiştirerek ya da onarmak şeklinde meydana gelmektedir.

Bakım ve onarım faaliyetlerini ayrıca;

 • Planlı Bakım ve Onarım
 • Plansız Bakım ve Onarım

olarakta sınıflayabiliriz.

Planlı bakım ve onarım; Tesis veya makinaya belirli bir plan ve program içinde işlem yapılarak, normal işletme şartlarına göre çalışmasını temin etmektir.

Plansız bakım ve onarım; Bu sistemde makina veya tesis arıza yaptığında müdahale edilir.

1.2. Bakım ve Onarım Yapma

Bir zayıf akım tesisatına bakım ve onarım yapma gereksinimi çeşitli arızalardan kaynaklanabilir. Biz bunlardan en başta gelenlerini sıralayalım;

En çok rastlanan arıza tiplerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Çatlaklar,
 • Kırılmalar,
 • Deformasyonlar,
 • Aşınma,
 • Korozyon, erozyon, boşluk oluşumu,
 • Malzeme yoğunluğu,
 • Eskime,
 • Kesilme,
 • Birleşme yerlerindeki gevşemeler vb.

elektrik tesisatı bakım onarımı

Bu sıraladığımız değişik tipteki arızalar, normal olarak aşağıda belirtilen nedenlerin birinden veya birkaçından kaynaklanabilir.

 • Fazla yük altında çalışma,
 • Titreşimler;
 • Uygun olmayan çevre faktörleri,
 • Yetersiz yağlama,
 • Kirlilik,
 • Hatalı kontrol ve ölçme cihazları,
  • Yanlış kullanımdır.
  • Yukarıda saydığımız arıza nedenleri, aşağıdaki arıza belirtileriyle sonuçlanmaktadır;
 • Çatlamalar,
 • Isınma,
 • Titreşim artışı,
 • Gürültü artışı,
 • Koku,
 • Çürüme,
 • Düzensiz çalışma,
 • Sızıntılar,
 • Hasar,
 • Enerji tüketiminde dalgalanmalar,
 • Bağlantı noktalarında gevşemeler, salgı vb.

elektrik tesisatı bakım onarımı

Bakım ve onarım yapacak kimsenin, tespit edilmek istenen arızaların nedenlerinin, arıza belirtilerinin ve arıza tiplerinin farkında olması gerekmektedir. Tesisatlarda kullanılan araç ve gereçlerin çalışma prensiplerini tanımalı ve bir arıza durumunda, arıza ile ilgili çeşitli fikirler yürütebilmelidir. Bu nedenledir ki; zayıf akım tesisleri arıza bakım ve onarımı modülünden önce çağırma tesisatları, güvenlik tesisatları, haberleşme ve bildirim tesisatları modüllerini almış olmak şartını koyduk. Çünkü tesisatlarda bakım ve onarım yapabilmek için çalıştıracağınız cihazları iyi tanımalısınız.

Pek çok durumda, arıza birden fazla arıza belirtisiyle kendini göstermektedir. Bu nedenle de muayene işlevi bütün olası arıza belirtilerine yönelik olarak yürütülmelidir. Sizlere arızalı duruma yaklaşırken iki yol öneriyoruz;

  • Soyut durum muayenesi
   • BAK
   • DİNLE
   • HİSSET
   • KOKLA
 • Somut durum muayenesi

• Ölçü aletlerini kullan

Bakım ve onarım yapacak kişinin gerekli bilgi ve beceri eğitimini almış olması konusu önemlidir. Çünkü ehliyeti ve yetkisi olmayan kişilerin yapacakları hatalar geri dönülmez sonuçlar doğurabilir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının: Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik maddeleri, elektrik ile ilgili arıza bakım ve onarım yapacak kişilerin hangi eğitimleri almış olmaları gerektiğini açıkça belirtmiştir.

Genel olarak saydığımız arıza nedenleri her tesisat için farklılıklar gösterebilir. Şimdi çağırma tesisatlarını sırasıyla ele alarak oluşabilecek arızaları ve bu arızaları onarma şekillerini inceleyeceğiz.

1.2.1. Zil Tesisatı Bakımı ve Onarımı Yapma

Daha önceki Çağırma Tesisatı modülünde genişşekilde incelediğiniz zil devresini hatırlatalım.

elektrik tesisatı bakım onarımı

Basit bir zil tesisat devresi üzerinde olabilecek arızaları ve onarma şekillerini inceleyelim;

elektrik tesisatı bakım onarımı

1.2.1.1. Bakım Yapmada Kullanılan Araç Gereçler

Örnek tesisatımızda (Şekil 1.4) şu araç gereçler kullanılacaktır;

Kullanılan araçlar Gereçler
1- Pense 1-Mekanik veya elektronik zil
2-Tornavida 2-Buton (Sıva altı veya sıva üstü)
3-Yan keski 3-Çeşitli ölçülerde vidalar
4-Kontrol kalemi 4-0,5 veya 0,75 zil kablosu
5- İzole bant 5- Sigorta (6A W-otomat)
6-Kablo soyma pensi 6-Trafo (220 / 8-12-24 V. (5 W.-50 W)
7-Delici ve kesici aletler 7-Bağlantı klemensleri

Bir buton ile bir zil tesisatı genellikle tek katlı konutlarda, bir yerden bir kişinin çağrılmasında kullanılır. Çağırma ve bildirim tesislerinin temelini teşkil eder. Butona basıldığında zil çalar, bırakıldığında zil çalmaz. Her zaman karşımıza tek zil devresi çıkmayabilir; apartmanlarda olduğu gibi çok aboneli tesisatlarla da karşılaşabiliriz. Bu durumda tesisatın projesine bakılarak arızalı kısım bulunur ve gerekli müdahale yapılır. Zil sayısı arttıkça Resim yukarıdaki şemada önerdiğimiz trafo gücü (şekil 1.4) artırılmalıdır.

Ayrıca bakım ve onarım çalışması yapacağınız tesisatın sıva altı ya da sıva üstü olmasına göre kullanılan araç-gereçler farklılık gösterebilir. (U çivisi, kroşe ve kablo kanalı gibi)

1.2.1.2. İşlem Sırası

Bakım ve onarım yapma işlemine her zaman basitten–zora doğru mantığı ile yaklaşılmalı ve en sonunda tesisatın bütünü incelenmelidir. Örneğin; arıza basit bir sigorta atmasından kaynaklanan elektrik kesintisi olabilir. Bu durumda zayıf akım tesisatlarını besleyen transformatörün sigortasının sağlamlığını kontrol etmeden arıza aramaya kalkışırşak, iş gücü ve zamandan kaybederiz.

 • Durum muayenelerini yapınız.
 • Tesisatın bulunduğu yer ve şartları arıza hakkında bize bilgi verebilir. Ortamda olabilecek koku ise arızanın bir yanık sonucu meydana geldiğine işaret eder.
 • Zayıf akım tesisatını besleyen tranformatörün sigortasını kontrol ediniz.
 • Her zaman devre şemasındaki akım yolunu takip ediniz.
 • Zil trafosu çıkış (sekonder) uçlarını açarak transformatör çıkış gerilimini ölçünüz.
 • Butona gelen, geliş ve dönüş kablolarını ölçünüz. Eğer çok aboneli, apartman benzeri bir yerde çalışıyorsanız müşterek butonları tek tek ölçerek kontrol etmelisiniz.
 • Çok aboneli tesisatlarda; katlara giden ortak ucu (faz), herhangi bir zil devresine direk bağlayarak sağlamlık kontrolü yapınız.
 • Terminal uçları açık iken (butonlar açık durumda) kısa devre kontrollerini (ölçümlerini) yapınız. (Herhangi bir kısa devre görülmüyorsa tesisat sağlamdır.)

Şimdi bu işlemleri, işlem sırasına göre şekil ve resimlerle gösterelim: Buton bağlantı uçlarından akım geçip geçmediğini kontrol ediniz.

zil tesisatı bakım onarımı zil tesisatı bakım onarımı

 • Terminal uçları açık iken zil bağlantı noktalarında transformatör çıkış gerilimini ölçünüz.
 • Buatlarda ki bağlantıları kontrol ediniz. Klemens bağlantıları doğru yapılmamış ise düzeltiniz.
 • Zilin sağlamlığını kontrol ediniz.

zil tesisatı bakım onarımı

Bakım ve onarımdaki amaçlarımızdan biride ekonomidir. Bir tesisatı yeniden yapmaktansa bakımını ve onarımını yaparak kullanılır hale getirmek her zaman daha ekonomik olur. Ancak arızalı kısmın tamiri, o kısmın yenilenmesi ile aynı masrafa yakın olması durumunda yenileme tercih edilmelidir.

zil tesisatı bakım onarımı

Zil abone sayısı çok olan apartman gibi yerlerde yukarda saydığımız işlemler yapılır. Her kattaki ek kutularından (buat) kısa devreler ve ek yerleri kontrol edilmelidir.( Kırmızı daire içindeki kısımlar, katlardaki buat kutularını temsil etmektedir.)

1.2.1.3. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Ölçümler mümkün olduğu kadar analog ölçü aletleri veya düşük gerilimli (6 v) lamba ile yapılmalıdır. Çünkü dijital ölçü aletleri iç gerilimlerinden dolayı fazla değer gösterebilirler.
 • Pilli ziller kontrol edilirken zil üzerindeki piller çıkartılmalıdır.
 • Tesisat çalışır durumdayken trafo aşırıısınıyorsa, tesisat içerisinde zil üzerinden veya zil iletkenleri başka bir devre elemanı (kapı otomatiği gibi) üzerinden kısa devre yapıyor demektir.
 • Ziller çok çeşitlilik gösterebilirler. Mekanik, elektronik, radyo frekanslı zillerin iç yapılarını iyi öğrenmeli ve böylece gerekli ayar ve bakım yapılabilmelidir. Bazen küçük bir ayarlama eksikliği büyük bir arıza gibi görülebilir. Bu ise zaman ve iş gücü kaybına sebep olur.
 • Çağırma tesisatı kabloları ince olduğu için çekilirken dikkatli olunmalıdır, kopabilir. Kablo çekim işi iki kişiyle yapılmalıdır. Bir taraftan klavuz (susta) çekilirken diğer taraftan kablo itilmelidir
 • Zil, kapı otomatiği, numaratör ve refkontak tesisatına ait tüm kablolar aynı borudan gönderilir. Aydınlatma tesisatı kablolarıyla karıştırmamaya dikkat ediniz. Eğer binadaki katsayısı fazla ise çağırma tesisatı için birden fazla boru kullanılmalıdır.
 • Zayıf akım kabloları ince olduğu için uçlarını açarken iletkenlere zarar vermemeye özen gösteriniz. Klemenslerde ve ek yerlerinde fazla sıkılan kablolar kopabilir, dikkat ediniz.

1.2.2. Kapı Otomatiği Bakımı ve Onarımı Yapma

Kapı kilidi otomatiğinin iç yapısını hatırlayalım;

zil tesisatı bakım onarımı

Kapı otomatiği tek başına kurulan bir tesisat değildir. Genellikle zil tesisatı ile birlikte yapılırlar. Elektromekanik zincirli kapı otomatiği ve zincirsiz akıllı kapı otomatiği çeşitleri olmakla beraber zayıf akım tesisatlarının vazgeçilmez elemanlarından biridir.

zil tesisatı bakım onarımı

Bir kapı otomatiği ve zil tesisatı üzerinde olabilecek arızaları ve onarma şekillerini inceleyelim;

zil tesisatı bakım onarımı

1.2.2.1. Bakım Yapmada Kullanılan Araç, Gereçler

Örnek tesisatımızda (Şekil 1.10) şu araç ve gereçler kullanılacaktır;

Kullanılan araçlar Gereçler
1- Pense 1-Kapıotomatiği ve zil
2-Tornavida 2-Butonlar (Sıva altı veya sıva üstü)
3-Yan keski 3-Çeşitli ölçülerde vidalar
4-Kontrol kalemi 4-0,5 veya 0,75 zil kablosu
5- İzole bant 5- Sigorta (6A W-otomat)
6-Kablo soyma pensi 6-Trafo (220 / 8-12-24 V. (5 W.-50 W)
7-Delici ve kesici aletler 7-Bağlantı klemensleri

1.2.2.2. İşlem Sırası

Zil tesisatında anlatılan işlem sırasınıtakip ederiz. Kısaca hatırlayalım;

 • Durum muayenelerini yapınız.
 • Zayıf akım tesisatını besleyen transformatörün sigortasını ve gerilimini kontrol ediniz.
 • Her zaman devre şemasındaki akım yolunu takip ediniz.
 • Butona gelen, geliş ve dönüş kablolarını ölçünüz. Eğer çok aboneli, apartman benzeri bir yerde çalışıyorsanız müşterek butonları tek tek ölçerek kontrol etmelisiniz.
 • Çok aboneli tesisatlarda; katlara giden ortak ucu (faz), herhangi bir zil devresine direk bağlayarak sağlamlık kontrolü yapınız.k butonları tek tek ölçerek kontrol etmelisiniz.
 • Kapı otomatiğinin sabit (gergin kolu) kolu, kapı ile duvar arasında iyi ayarlanmış olmalıdır.
 • Kapı otomatiği bobin uçlarını, ölçü aleti ile kontrol ediniz.
 • Kapı otomatiğine enerji verip, paletin yay kuvveti ile kapı kolunu açıp açmadığı kontrol ediniz.
 • Herhangi bir dairenin kapı otomatiği butonuna basıldığı zaman, kapı otomatiği bobin uçlarında zil trafosu çıkış gerilimini ölçmelisiniz.
 • Kapı otomatiği besleme kablosu hareketli mekanizması nedeniyle zamanla soyulup ezilebilir. Özellikle zincirli kapı otomatiklerinin kutu kablo girişleri iyi izole edilmelidir.
 • Kapı otomatiklerinin mandal ve gergi yayları zamanla özelliklerini yitirebilir. Bu kısımlar kontrol edilerek gerektiğinde değiştirilmelidir.

Bunların dışında kapıotomatiği ile ilgili olarak; Şimdi bu işlemleri, işlem sırasına göre şekil ve resimlerle gösterelim:

zil tesisatı bakım onarımı zil tesisatı bakım onarımı zil tesisatı bakım onarımızil tesisatı bakım onarımı

1.2.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar

 • Buatlarda kısa devre kontrolü yapılırken Avometre, (?) kademesine alınır. Gerilim kontrollerinde (V) kademesinde ölçme yapılır. Ek yerlerinin kontrol edilmesi ve yanlış yapılan eklerin düzeltilmesi gerekir. Zayıf akım tesislerindeki arızaların genellikle ek yerlerinden kaynaklandığını unutmayınız
 • Kabloları vidalara bağlarken vida sıkma yönünde bağlayınız
 • Kablo uçlarını çok fazla açmayınız ve vidalara kablonun açılmış kısmının tamamını sarınız
 • Buton bağlantılarını yaparken katlardan gelen kabloları karıştırmamak için dikkatli olunuz.
 • Kabloları kapı otomatiğinin klemensine bağlarken vidaları fazla sıkmayınız, kopabilir.
 • Kapı otomatiğinin montajını kapının üzerine düz olarak yapmaya dikkat ediniz
 • Kapıya ve duvara deleceğiniz deliklerin büyük olmaması için dikkat ediniz.
 • Kapı otomatiği kapağının iyi kapatılması ve şekil 1.9 ‘da görülen iç kısmına toz ve diğer mekanik
 • Düzeneği bozabilecek maddelerin girmesine engel olunması gerekir.

Elektrikle ilgili bakım ve onarım faaliyetlerinde, çalışma alanına uyarı levhaları asmalı ve çalışma süresince gerekli tedbirler alınmalıdır. İşinizi yaparken sakin ve sabırlı davranmanız güvenliğiniz açısından önemlidir.

Aranan Bazı kelimeler: kapı zil tesisatı şeması, inşaat halindeyken elektrik tesisatı nasıl çekilir, topraklama nasıl yapılır, binada elektrik panosu, elektrikçi sustası nasıl çekilir, tesisat örnek web siteleri, binaya elektrik nasıl döşenir, ev elektrik tesisat bilgisi, dış kapı mandalları ayarı nasıl yapılır, araçların elektrik bakımları nasıl yapılır, kapı otomatiği iç yapısı, problemin PLC programı yapılırken, zil devresi şeması, kapı otomatiği montajı nasıl yapılır, megafon tesisatı nasıl yapılır, inşaat elektrik tesisatı nasıl yapılır, elektrik tesisatta kaçak, diafonlu zil tesisatı, elektrik mp nedir, oda lambası ve gece lambası ikili anahtarla nasıl yapılır, yapı kuvvet tesisatı bakım onarımı, quick test 220 volt priz,catv hat tekrarlayici hattan beslemeli, priz tesisatı bakım onarımı, nemli yer katlı bina elektrik tesisat projesi, haberleşme ve bildirim tesisatları, elektrik aksami yillik bakim teknik şartname, 3lü fiş bağlantıları, nemli yer tesisatı yapımı, elektrik tesisatında güç tespit yöntemleri, 3 KATLI BİNA ZİL ŞEMASI, priz tesisatı bakım ve onarımı, hastane işıklı ve numaratörlü çağırma tesisatı, yangın ihbar ve hırsız alarm sisteminin tesisatı, dijital numaratörler kablo bağlantısı

Bu konu 8 bölümden oluşmaktadır. Şuan 4. bölümdesiniz.
Bir SONRAKİ BÖLÜM için TIKLAYIN
1.Bölüm için TIKLAYIN
2.Bölüm için TIKLAYIN
3.Bölüm için TIKLAYIN
4.Bölüm için TIKLAYIN
5.Bölüm için TIKLAYIN
6.Bölüm için TIKLAYIN
7.Bölüm için TIKLAYIN
8.Bölüm için TIKLAYIN

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik