BUTUNSiNAVLAR.COM
        Giriş     Üye OL
Elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması, Elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi, Elektrik kuvvet tesisatı projesi kolon şeması, kolon şeması çizimi, enstallatör nedir, kolon şeması, 380 volt güç hesabı, kablo kesiti hsaplaması listesi, başka bir tesisata ait borç, tedaş kolon şeması, kolon şemasında kesit hesabı, kuvvet projeleri kat şeması çizimi, autocad priz kolon şeması olurmu, 380 volt bağlantı seması, 2*40 tms armatür bağlantı şeması, elektrik tesisatı şemaları, dükkan kolon hattı şeması nasıl olur, tesisatlarında gerilim düşümü sınırları

Elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması

KOLON ŞEMASI

  

Kolon şemaları malzeme listesinin çıkarılmasında en önemli çizimlerden birisini oluşturmaktadır.

2.1. Kolon Şeması (Enerji Dağıtım Şeması)

Kolon şeması ile ilgili hazırlanacak tüm hesaplamalar ve çizimler Şekil 1.8’deki kuvvet projesi doğrultusunda hazırlanmıştır.

2.1.1. Tanımı

Yapı bağlantı hattı da dahil olmak üzere tüketiciye (alıcıya) kadar olan elektrik tesisat bağlantılarının tek hat şeklinde gösterimine kolon şeması denir.

Kolon şemalarının hazırlanması ve çizimi aşamasında tesise enerji girişinden başlayarak, sigorta cinsi ve akım değerleri, uzunluğu, kablo cinsi ve kesiti, sayaç, ana şalter, ana ve dağıtım panoları, panolar üzerinde bulunan ölçü aletleri ve ölçme alanları, linye sigortaları ve cinsleri, linye şalterleri cinsi ve akım değerleri kolon şeması üzerine yazılmalıdır. Panodan alıcılara çekilen kabloların kesiti ve cinsi ile birlikte tesisin topraklaması da gösterilir. Projelendirilen tesise kompanzasyon yapılacaksa, kompanzasyonun da kolon şeması üzerinde gösterilmesi gereklidir. Kolon şemalarının çiziminde sigorta akım değerleri ile şalterlerin akım değerleri, enerji girişinden makinelere doğru büyük akım değerinden küçüğe doğru sıralanmalıdır. Seçicilik olarak adlandırılan bu konu, korumada çok önemlidir.

2.1.2. Kolon Şemasının Çizimi

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi

32

• Örnek Kolon Şeması Çizimleri

Aşağıda Resim 2.2, Resim 2.3, Resim 2.4 ve Resim 2.5’teki örnek kolon şeması çizimlerini dikkatli bir şekilde inceleyiniz.

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimielektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimielektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi

Şekil 2.4: Örnek kolon şeması 4 Şekil 2.5: Örnek kolon şeması 5

 

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi

2.2. Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü

Kuvvet tesisleri tek başlarına bir tesis olmayıp, aydınlatma ve kumanda tesisatlarının da birlikteliğini içermektedir. Kuvvet tesisatı yapılacak mekânın önce aydınlatılması gerekmektedir. Kuvvet tesisatlarının bulunduğu her ortamda aydınlatmanın üç faz esasına göre yapılması gerekliliği stroboskopik olayının önlenmesi bakımından önemlidir.

Bir fazlı ve üç fazlı sistemlerde akımın ve gücün bilinmesi durumunda gerilim düşümü hesabı yapılabilir. Çekilen hattın akım kontrolü kablonun taşıyacağı akım kapasitesi tablosundan yararlanılarak bulunabilir.

2.2.1. Gerilim Düşümü Yapılacak Hat Seçimi

Tesisatı çekilecek makine ve tezgah motorlarının akımları iletken seçimlerinde etkilidirler. Gerilim düşümü hesabı yapılırken genellikle güç bilindiğine göre hazırlanan formüller kullanılmaktadır. Bu sebeple her linyenin gerilim düşümleri ayrı ayrı hesaplanır ana kolon gerilim düşümü ile birlikte yükleme cetveline kaydedilir. Buna göre % gerilim düşümü %3’ten büyük çıkarsa kullanılacak olan kesitler uygun değildir. Bir üst kesit seçimi yapılarak hesaplama tekrar yapılır.

2.2.2. Gerilim Düşümünde Kullanılan Formül

Elektrik iç tesislerinde gerilim düşümlerinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılmaktadır.

Bir fazlı alternatif akım tesislerinde;

Akım biliniyorsa; Güç biliniyorsa; Ya da yüzde gerilim düşümü olarak;

2.L.I.cosj 2.L.N 2.100.L.N

e e = %e = 2

K.SK.S.UK.S.U

Üç fazlı dengeli yüklü alternatif akım tesislerinde:

Akım şiddeti biliniyorsa; Güç biliniyorsa; Ya da yüzde gerilim düşümü olarak;

1,73.L.I.Cos j L.N 100.L.N

e e = %e =

K.SK.S.UK.S.U

Yukarıdaki formüllerdeki harflerin anlamları:

e: Gerilim düşümü (Volt) (Bir fazlı hatlarda gidiş ve dönüş iletkenleri üzerindeki; üç fazlı hatlarda ise yalnızca faz iletkeni üzerinde gerilim düşümü hesaplanacaktır.)

L : Hat uzunluğu (Metre) I: Akım şiddeti (Amper)

U : İşletme gerilimi (Üç fazlışebekelerde faz arası gerilimi) (volt) Cosj : Güç katsayısı (Omik yüklenmede ve doğru akımda cos j = 1 alınır)

N: Güç (Watt)

 1. K : Özgül iletkenlik katsayısı (m/ohm.mm²)–(Bakır için = 56 m/ohm.mm² alınır)
 2. S : İletken kesiti (mm²)

2.2.3. Gerilim Düşümü Sınırları

Aydınlatma ve priz devrelerinde gerilim düşümü, işletme geriliminin % 1,5’i dir. Türkiye’de bir fazlı gerilim 220 volt olduğuna göre müsaade edilen en büyük gerilim düşümü e= 3,3 volttur.

Motor devrelerinde gerilim düşümü işletme geriliminin % 3’ü dür. Türkiye’de üç fazlı sistemde fazlar arası gerilim 380 volt olduğuna göre müsaade edilen en büyük gerilim düşümü e=11,4 volttur.

ÖRNEK:

Şekil 2.2’de panolar arası uzunlukları, tablo güçleri ve bir alıcının gücü verilmiştir.

Seçilen kesitlerin uygunluğunu kontrol ediniz.  
AT T1  
40.000 W 20.000 W  
    7.500 W

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi

ÇÖZÜM:

100.L1.P1 100.30.40000

%e == = 0.927

12 2

k.S1.U 56.16.380

100.L .P 100.20.20000

%e = 22 == 0.494

22 2

k.S2.U 56.10.380

100.L3.P3 100.15.7500

%e == = 0.347

32 2

k.S3.U 56.4.380 % = %e + %e + %e = 0,927 + 0,494 + 0,347 = %1,768 < %3 olduğundan kesit

eT 123

uygundur. Akım yönünden (Tablo 2.1’e göre) ;

P1 40000

I1 =elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimielektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi= 64A < 100 A

3.U.cos j 3.380.0,95

P 20000

I elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi2 =elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi= 32A < 77 A

2 3.U.cos j 3.380.0,95

P 7500

I3 = elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi3 =elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi= 12A < 58 A olduğundan akım yönünden de kesit

3.U.cos j 3.380.0,95 seçimi uygundur.

ÖRNEK:

AB CD

L1=5 m

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimiL2=7 m

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimiL3=9 m

S2=3×4 mm2

S3=3×4 mm2

S1=3×4 mm2 N =5 kW N= 6kW N =7 kW

elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimielektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi

Şekil 2.7

Şekil 2.3’te aynı hattan beslenen ve aynı kesitli bir linyenin alıcı güçleri ve bağlantı noktaları arasındaki uzaklıkları verilmiştir. Kesit A noktası ile D noktası arasında 3×4 mm2 kesitinde seçilmiştir. İşletme gerilimi fazlar arası 380 volt olup, gerilim düşümü % 3’ü geçmesine müsaade edilmediğine göre seçilen kesitin uygunluğunu kontrol ediniz (Güç katsayısı cos?=0,8 alınacaktır).

 

 

ÇÖZÜM:

Gerilim düşümü,

U.%e 380.3 u = == 11,4 Volt (maksimum)

max 100 100

N1 = 5 + 6 + 7 = 18 kW = 18000W

N2 = 6 + 7 =13 kW = 13000W

N3 = 7 kW = 7000W

L1.N1 5.18000

U AB == = 1,057V

k.s.U 56.4.380 L2.N2 7.13000

UBC == = 1,069 V

k.s.U 56.4.380

L .N 9.7000

UCD 33 == 0,74V

k.s.U 56.4.380 U U U U = 1,057 +1,069 + 0,74 = 2,86 <11,4

AB BC CD

olduğundan seçilen iletken kesiti uygundur. Gerilim düşümü %e olarak bulunursa, 100.(L .N L .N L .N ) 100.(5.18000 + 7.13000 + 9.7000)

1122 33

%e == = 0,754 < 3,3

k.S.U 2 56.4.3802 olduğundan seçilen kesiti uygundur. NT=18000 Wattır.

Buna göre şebekenin akımı, NT 18000

N U.Ielektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi3.cosj ’den I elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi=elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi= 34,18 Amper

3.U.cos j 3.380.0,8

Tablo 2.1.’deki kesit 4 mm2 için yük akımı 46 A’dir. Dolayısıyla 34,18 < 46 Amper olduğuna göre seçilen kesit uygundur.

Öğrenme Faaliyeti 1’deki Şekil 1.1’de verilen projeye ait gerilim düşümü hesapları yükleme cetvelinde verilmiştir.

2.2.4. Kabloların Taşıyacağı Akım Kapasite Tablosu

Anma kesiti (mm2) Tel Sayısı İletken Çapı (mm) Direnç (ohm/km) Akım Taşıma kapasitesi
Toprakta (A) Havada (A)
1×1,5 1 1,38 11,9 37 26
1×2,5 1 1,80 7,14 50 35
1×4 1 2,26 4,47 65 46
1×6 1 2,80 2,97 83 58
1×10 1 – 7 4,1 1,79 110 80
1×16 1 – 7 5,2 1,12 145 105
1×25 7 6,4 0,712 190 140
1×35 7 – 19 7,7 0,514 235 175
1×50 19 9,2 0,379 280 215
1×70 19 11 0,262 350 270
1×95 19 12,7 0,189 420 335
1×120 37 14,4 0,150 480 390
2×1,5 1 1,38 12,1 30 21
2×2,5 1 1,80 7,28 41 29
2×4 1 2,26 4,56 53 38
2×6 1 2,80 3,03 66 48
2×10 1 – 7 4,1 1,83 88 66
3×1,5 1 1,38 12,1 27 18
3×2,5 1 1,80 7,28 36 25
3×4 1 2,26 4,56 46 34
3×6 1 2,80 2,03 58 44
3×10 1 – 7 4,1 1,83 77 60
4×1,5 1 1,38 12,1 27 18
4×2,5 1 1,80 7,28 36 25
4×4 1 2,26 4,56 46 34
4×6 1 2,80 3,03 58 44
4×10 1 – 7 4,1 1,83 77 60
4×16 1 – 7 5,2 1,15 100 80
3×25+16 7 6,4 0,727 130 105
3×35+25 7 – 19 7,7 0,524 155 130
3×50+25 19 9,2 0,387 185 160
3×70+35 19 11 0,268 230 200
3×95+50 19 12,7 0,193 275 245
3×120+70 37 14,4 1,153 315 285
Tablo 2.1: İletkenlerin akım taşıma kapasiteleri (Anma gerilim 0,6 /1 kV)

2.2.5. Akım Kontrolü Hesabı

Kuvvet tesisat projesi Şekil 1.5’e göre akım kontrolü hesabını yapalım. Toplam gücümüz P=133581 Wattır. Sistem üç fazlı olduğuna göre;

P 133581

I =elektrik kuvvet tesisatı kolon şeması çizimi= = 213,8 < 275Amper

3.U.cos j. 1,73.380.0,95 bulunur. Tablo 2.1’e göre 275 amperden küçük olduğuna göre seçilen kesit uygundur.

2.2.6. Seçilen Kablonun Uygunluğunun Kontrolü

Seçilen kablonun uygun olup olmadığını T1’e 7. nolu linyeye göre hesap yapalım. Ana kolon %e = 0,34 T1 tablosu %e = 0,42 7.Linye %e = 0,27 Toplam %e = 1,03 % e = % eAK + % eT1 + % e7 = 0,34+0,42+0,27 = 1,03 < 3’ten olduğundan seçilen kesit uygundur.

2.3. Kompanzasyon Hesabı

Tesisin güç katsayısını 0,70 olarak kabul edelim ve 0,95’e çıkarmak için kompanzasyon hesabı yapalım. Hesaplama yöntemi Öğrenme Faaliyeti 1’de izah edilmiştir, inceleyiniz.

Verilenler P = 133,5 kW cos?1 = 0,7 cos?2 = 0,95 Qc =? Tablo 1.6’dan cos?1 sütunundaki 0,70 ile cos?2 satırındaki 0,95 kesiştiği değer aktif güç için k faktörü değeri bulunur. Bu değer k = 0,69 olarak bulunur. Buradan Qc = k.P = 0,69 133,5 = 92,11 KVAr Uygun görülen kondansatör gücü 95 kVAr’dır. Kondansatör basamak değerleri 12 kademeli reaktif güç kontrol rölesi için;

1 kademe 5 kVAr 5 kademe 10 kVAr 9 kademe 10 kVAr
2 kademe 10 kVAr 6 kademe 10 kVAr 10 kademe 10 kVAr
3 kademe 10 kVAr 7 kademe 10 kVAr 11 kademe 10 kVAr
4 kademe 10 kVAr 8 kademe 10 kVAr 12 kademe Yedek

2.4. Atölye Aydınlatma Tablosunu Hazırlama

Aydınlatma Projeleri modülünde aydınlatma hesabının nasıl yapıldığını inceleyiniz. Hesaplamalarda kullanılan formüller ve değerler aşağıya çıkarılmıştır.

Atelye Aydınlatması
Sır a Simge Açıklama Formül Hesaplama Değerler Birim
1 A Genişlik Plandan 11 m
2 B Uzunluk Plandan 13,5 m
3 A Alan A = a b A=13,5.11 148,5 m2
4 h Oda yüksekliği Plandan 3 m
5 h1 Çalışma düzlemi yüksek. Çoğunlukla 0,85 m
6 h2 Tij (sarkıt) boyu Tijsiz montaj 0 m
7 H Armatürün çalışma düzlemine uzaklığı H=h-(h1 +h2) H=3-(0,85+0) 2,15 m
8 k Oda indeksi ).( . baH a b k + = 11)2,15.(13,5 13,5.11 + =k 2,81  
9 Ty Dy Zy Yansıtma katsayıları Tavan Duvar Zemin Beyaz Bej Gri 0,8 0,5 0,3  
10 d Kirlenme faktörü (Aydınlatma projesi modülü) Çoğunlukla 1,25  
11 E Gerekli aydınlık şiddeti İhtiyaçtan 300 Lux
12 ? Aydınlatma etkinlik faktörü Tablodan (Aydınlatma Modülünden) 0,54  
13 ?T Gerekli toplam ışık akısı h f E A d. . = 0,54 300.148,5.1,25 =f 103125 Lüm.
14 ?L Lambanın ışık akısı Tablodan (Aydınlatma Modülünden) 2100 Lüm.
15 Z Ampul sayısı L TZ f f = 2100 103125 =Z 50 adet
“TL” 54/40 Watt’lık Flüoresan ampulden 50 Adet kullanılacaktır.
16 Z/2 Armatür sayısı TMS 2×40 Armatürde 2 ampul vardır= 22/2 11 Adet
TMS 2×40 W 2 adet ”TL” 54/40 Watt’lık flüoresan ampul olduğuna göre ve odanın simetrik yapısıda göz önüne alınarak 12 adet armatürde toplam 24 adet ampül kullanılacaktır.
Atölye aydınlatmasını armatür sayısına göre tekrarlarsak
17 E Oluşan aydınlık şiddeti d A L ZE . . .hf = 1,25.63,96 2100.24.0,43E = 271 Lux
Bu atölyenin aydınlatmasında E=271 Lux’ lük bir aydınlatma düzeyi elde edilir.
Tablo 2.2: Atelye aydınlatma hesap tablosu

2.5. Yükleme Cetveli

Yükleme cetveli yüklerin özelliklerini belirtmek amacı ile hazırlanır. Tablo yükleme cetvelinde, tablo no, linyelerin özellikleri ve sorti sayıları, linye sigorta akım değerleri ve cinsi, linyelerin bağlantı fazları ve güçleri, açıklamalar ile toplam güç belirtilir.

Aşağıdaki tablolar öğrenme faaliyeti 1’deki Şekil 1.8’de verilen projeye göre hazırlanmıştır. Linyelerin gerilim düşümleri hesapları da ayrıca yapılmıştır.

Tablo Adı Linye No Uzunluk (m) Linye Kesiti (mm2) Gücü (kW) Akım (A) Sigorta Akımı (A) Gerilim Düşümü Kullanım Amacı
T1 1 2 2,5 4 6,40 3×20 0,03 Torna Tezgahı
2 4 2,5 4 6,40 3×20 0,07 Torna Tezgahı
3 6 2,5 4 6,40 3×20 0,11 Torna Tezgahı
4 8 2,5 4 6,40 3×20 0,15 Torna Tezgahı
5 10 2,5 4 6,40 3×20 0,19 Freze Tezgahı
6 12 2,5 4 6,40 3×20 0,23 Freze Tezgahı
7 14 2,5 4 6,40 3×20 0,27 Freze Tezgahı
8 14 2,5 4 6,40 3×20 0,27 Freze Tezgahı
9 12 2,5 2,2 3,52 3×10 0,13 Spiral
10 10 2,5 5,5 8,80 3×16 0,27 Profil
11 8 2,5 0,37 0,59 3×6 0,01 Çark
12 6 2,5 7,5 12 3×25 0,22 Taşlama
13 4 2,5 7,5 12 3×25 0,14 Taşlama
14 2 2,5 2 3,20 3×10 0,01 Matkap
Kolon 15 2,5 57,07 91,31 3×125 0,42 T1 Toblosu
Tablo 2.3: T1 tablosu yükleme cetveli ve gerilim düşümü hesabı
Tablo Adı Linye No Uzunluk (m) Linye Kesiti (mm2) Gücü (kW) Akım (A) Sigorta Akımı (A) Gerilim Düşümü Kullanım Amacı
T2 1 2 2,5 15 24 3×35 0,14 Pres
2 4 2,5 7,5 12 3×25 0,14 Gaz Altı Kaynağı
3 6 2,5 5 8 3×20 0,14 Testere
4 8 2,5 3 4,80 3×10 0,14 Sac Kesme
5 10 2,5 0,75 1,20 3×6 0,03 Bileme
6 12 2,5 1,5 2,40 3×6 0,08 Giyotin
7 14 2,5 0,37 0,59 3×6 0,02 Fan
8 14 2,5 3 4,80 3×16 0,2 Çanta Kaynak
9 12 2,5 0,75 1,20 3×6 0,04 Matkap
10 10 2,5 0,75 1,20 3×6 0,03 Matkap
11 8 2,5 4 6,40 3×20 0,15 Kaynak
12 6 2,5 4 6,40 3×20 0,11 Kaynak
13 4 2,5 7,5 120 3×25 0,14 Taşlama
14 2 2,5 15 24 3×35 0,14 Pres
Kolon 8 25 68,12 108,99 3×125 0,26 T1 Toblosu
Tablo 2.4: T1 tablosu yükleme cetveli ve gerilim düşümü hesabı
Tablo Adı İkincil Tablo Uzunluk (m) Linye Kesiti (mm2) Gücü (kW) Akım (A) Sigorta Akımı (A) Gerilim Düşümü Kullanım Amacı
  T1 15 25 57,07 91,38 3X125 0,42 Kuvvet Tablosu
KT AT 13 6 8,341 13,35 3X25 0,22 Aydın. Toblosu
T2 8 25 68,12 109,07 3X125 0,26 Kuvvet Tablosu
A.K. 20 95 133,531 213,8 3X250 0,34 Kuvvet Tablosu
Tablo 2.5: KT tablosu yükleme cetveli ve gerilim düşümü hesabı
Tablo Adı Linye No Işik Adedi Priz Adet Linye Sigortası Linye Gücü(W) Fazı Tablo Gücü Açıklama
AT 1   4 16 1200 R 8341 Priz
2   5 10 1500 R Priz
3 5   10 400 R Aydınlatma
4 5   10 400 S Aydınlatma
5 5   10 400 T Aydınlatma
6 5   10 400 R Aydınlatma
7 5   10 400 S Aydınlatma
8   5 16 1500 S Priz
9 7   10 341 T Aydınlatma
10   6 16 1800 T Priz
Kolon 32 20 3×25 8341   Ayd. tablosu
Tablo 2.6: Aydınlatma tablosu yükleme cetveli

2.6. Maliyet Hesabı

Kuvvet tesisatlarında projenin malzeme listesinin belirlenmesi ve işin olası maliyetinin çıkarılmasına keşif denir. Özellikle resmi ihalelerde kullanılan keşif özeti cetvellerindeki birimler her yıl yenilenen “Elektrik Tesisatı Birim Fiyat Tarifesi“ Bayındırlık Bakanlığı tarafından yayınlanır.

Kuvvet tesislerinde maliyet hesabı yapılırken, kullanılan gereçlerin maliyeti, işçilik ve montaj giderleri, zorunlu harcamalar ve kar, çıkartılan metraj listedeki fiyatlara dahildir. Ancak projelendirme maliyeti için ayrı birim fiyatlar vardır ve maliyete projelendirme olarak ayrıca eklenir. Projelendirme fiyat tarifeleri her yıl Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayınlanır.

 • Malzeme Hesabı: Çizilen mimari çerçeve ve mimari plan, proje üzerinden gerekli malzeme listesi ve özellikleri belirlenir. Her bir malzemenin birim fiyatları ve toplam fiyatları ile önce malzeme maliyeti çıkarılır.
 • İşçilik: Çalışanların çalışma sürelerindeki ücretlerini kapsar. Mühendis, teknisyen, kalfa, çırak ve işçi ücretleridir.
 • İşletme giderleri: Büro, dükkan, depo kiraları, personel giderleri, ısıtma, aydınlatma, haberleşme giderleri, vergiler gibi giderlerin yıllık toplamının, işin yapılma süresi kadar olan kısmı da işin maliyeti üzerine ilave edilir.
 • Kar: Bütün işletmeler karlılık oranında ayakta kalırlar. Bütün giderler belirlendikten ve toplandıktan sonra kar payı maliyet üstüne ilave edilir.

Maliyet hesabı ile ilgili bazı örnek tablolar aşağıda verilmiştir, inceleyiniz.

İmalatın Cinsi (Kodno) Normal Sorti Komütatör Sorti Vaviyen Sorti Parelel Sorti G Hattı Priz Sortisi Etanş Komüta. Sor.. Etanş Priz Sorti Merdiven Ot. Düğ. Sort. Etanş Priz Sorti Tip. C Pors. K. Arm. Tip E Etanş Arm. Tip J1As. Tav.. Ar. Tip N Avize Arm. Kapı Zili Sorti Zil Ve Montajı Kapı Otamatiği Sor. Kapı Oto. Montajı Telefon Tes Sortisi Telefon Dağ Kutusu Telvizton Sortisi Televizyon Anteni Anten Santralı
Yapıldığı Yer 734 100 734 102 734 103 734 104 735 102 736 502 736 504 737 100 740 105 742 104 742 105 742 110 742 118 806 101 809 101 813 101 814 101 815 101 819 101 845 103 845 105 845 201
1 Kazan dairesi           2 5   1   9                      
2 Sığınak   1   4             6                      
3 Depo   1   4             6                      
Toplam 0 2 0 8 0 2 5 0 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tablo 2.7: Malzeme hesabına ilişkin örnek tablo 1
Poz No Yapılan İmalatın Adı Yapıldığı Yer Azı Çoğu
726.102 Topraklama hattı – 10 mm2 AT -KT arası AT -TAS arası 8 m 22 m 30 m
726.103 Topraklama hattı – 10 mm2 AT -T1 Arası AT – T2 Arası AT -T3 Arası AT – T4 Arası AT -T5 Arası AT – T6 Arası AT -T7 Arası AT – T8 Arası 8 m 9 m 11 m 12 m 14 m 15 m 17 m 18 m 104 m
727.104 Besleme Hattı 2×16 mm2 AT -T1 Arası AT – T2 Arası AT -T3 Arası AT – T4 Arası AT -T5 Arası AT – T6 Arası AT -T7 Arası AT – T8 Arası 8 m 9 m 11 m 12 m 14 m 15 m 17 m 18 m 104 m
Tablo 2.8: Malzeme hesabına ilişkin örnek tablo 2

GÖKSUN METEM Hak ediş tarihi : Mühendislik LTD. Hak ediş No :

İ MALAT

ŞTİ. GrupNo : Elektrik Tesisatı Sayfa No :

S. N o Poz No Birim Yapılan İşin Cinsi İmalat Miktarı (A) Sözleşme Fiyatı (B) İmalat Tutarı AxB
1 704.103 Adet Sıva üstü Sac Tablo 0,20-0,30 m2 2.000 30,63 61,26
2 705.102 Adet Gömme tip sac tablo 0,10-0,20 m2 8.000 24,48 195,89
3 705.105 Adet Gömme tip sac tablo 0,5 m2 2.000 29,48 98,96
4 713.403 Adet Pako şalter 2×40 A. tablo arkası montaj 8.000 6,14 49,15
5 713.405 Adet Pako şalter 3×25 A. tablo arkası montaj 2.000 11,50 22,11
6 718.201 Adet Kuru Tip termik Koruyu. Kontak. 3×10 A. 2.000 39,16 78,33
7 718.502 Adet Kaçak Akım Koruma Şalteri 2x 40 A. 8.000 46,80 368,64
8 718.508 Adet Kaçak Akım Koruma Şalteri 4x 40 A. 1.000 64,51 64,51
Tablo 2.9: Malzeme hesabına ilişkin örnek tablo 3

2.7. Formları ve Şartnameleri Hazırlama

2.7.1. Hazırlanacak Formlar

Hazırlanan projelerin yürürlüğe girmesi için resmi kurumlardan onay alınması gereklidir. Elektrik projeleri için hazırlanması gerekli formlar şunlardır.

 • Açıklama ve gerekçe raporu • Abonman sözleşmesi
 • Taahhütname • Proje fenni sorumluluk belgesi
 • 2 adet dilekçe (Birisi TEDAŞ’a proje • Muayene formu onayı için diğeri ise elektrik aboneliği • Abone ve tesisat kontrol formu almak içindir.) • Maliye bilgi formu
 • İşe başlama – İş bitirme bildirimi
AÇIKLAMA RAPORU
PROJE HAZIRLAMA AMACI : ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN TOPLAM İNŞAAT ALANI : ……… m2 KULLANMA AMACI : MESKEN / İŞYERİ YAPININ SINIFI : …….. sınıf ANA KOLON HATTI : YER ALTINDAN / HAVAİ HAT İLE BESLENECEKTİR.
ENERJİ TALEBİ …………………….KAHRAMANMARAŞ ………………..ENERJİ NAKİL HATTINDAN …………………MEVCUT ……………………… TRAFODAN ……………………………………………… NOLU DİREKTEN TALEP EDİLEN TOPLAM GÜÇ : …………. Watt
Tablo 2.10: Açıklama raporu

46

GEREKÇE RAPORU
……………………………..…… İli …………………..……. ilçesine bağlı ………………………………… ikamet eden ………………………………………………… ait bina ……………… katlı olup …………………… olarak tamamlanacaktır. Bu proje bu amaç doğrultusunda hazırlanmıştır. Enerji TEDAŞ’ın mevcut hattından ………. kablo ile alınacak ve panonun mühürlü bölmesinde bulunan …….. A’lik sigortaya bağlanacaktır. Enerji ölçümü …………….. sayaç ile yapılacaktır. Sayacın çıkışına …….. A’lik sigorta monte edilerek sayacın korunması sağlanacaktır. Linyelerin korunması; ışık linyelerinde …… A’lik priz linyelerinde ise ……. A’lik sigorta kullanılacaktır. Bina topraklaması yapılacak olup, topraklamadan alınan irtibat kablosu panonun şasesine ve topraklı prizlerin toprak klemensine irtibatlandırılacaktır. Tesisat sıva altı olarak yapılacaktır. TSEK kalite belgeli malzemeler kullanılacak olup elektrik iç tesisat yönetmeliklerine ve fenni şartnamelere uyulacaktır. Bu bilgiler ışığında hazırlanan projenin tasdik edilerek tarafıma verilmesini arz ederim. Adı Soyadı İmza
Tablo 2.11: Gerekçe formu

TAAHHÜTNAMEDİR ………………………….. ili ………………………… ilçesi ……………….…………. adresinde ikamet etmekteyim. İkamet etmekte olduğum evimin ana kolon besleme hattını TEDAŞ’a ait şebekeden itibaren standartlarına ve tekniğine uygun olarak yapacağımı, TEDAŞ tarafından yapılacak kontrol neticesi uygun görülmeyen tesis tespitinde elektriğimin kesilmesi durumunda bir hak iddia etmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. ….. / … / 200…

Adı Soyadı -İmza

Tablo 2.12: Taahhütname

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (Gerçek Kişiler İçin) ……………………… ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. / MÜESSESESİNE KAHRAMANMARAŞ

Aşağıda adresi ve kullanıcı numarası belirtilen yeni/mevcut kullanım yerine elektrik enerjisi almak için gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Perakende satış sözleşmesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim. … / … / 200…

Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı : ……………………………………………….. Adresi : ………………………………………………………………. ………………………………………………………..…………. Kullanıcı No : …..……………………………………………

T.C. Kimlik No: ……………………………………………….. Vergi Kimlik N.: ……………………………………………….. Tel No: ……………………………………..………… Talep edilen abone grubu : ………………………………………

EKLER:

Tablo 2.13: Gerçek kişiler için perakende satış sözleşmesi başvuru dilekçesi

47

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ (Tüzel kişiler için) ……………………… ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. / MÜESSESESİNE

KAHRAMANMARAŞ

Aşağıda adresi ve kullanıcı numarası belirtilen yeni/mevcut kullanım yerine elektrik enerjisi almak için gerekli belgeler ekte sunulmuştur. Perakende satış sözleşmesinin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

… / … / 200…

Adı Soyadı-İmza Tüzel kişinin; Adı / Unvanı: ……………………………………………….. Adresi: ………………………………………………………………. ………………………………………………………..…………. Kullanıcı No: …..…………………………………………… Ticaret Sicil No: ……………………………………………….. Vergi No: ……………………………………………..… Talep Edilen Abone Grubu: ……………………………………. Tel No: ……………………………………………….. Yetkilinin ; Adı Soyadı : ……………………………………..…………

T.C. Kimlik No: ……………………………………………….. Vergi Kimlik N.: ……………………………………………….. Tel No: ………………………………………………..

EKLER:

Tablo 2.14: Tüzel kişiler için perakende satış sözleşmesi başvuru dilekçesi

EK-1

Elektrik Tesisatçısının: Adı Soyadı:………..… Oda Sicil No:…………… İşletme kayıt No:……………. (ŞİRKET veya ORTAKLIĞI) ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ İŞE BAŞLAMA Başvuru No:……… Abone No :……….
Tesis Sahibinin Adı ve Soyadı :………………. Mahalle : …………………… Cadde :…….. Sokak :……… No :……….. Daire No:…… İlçe : ………… İl: ………… Müşterinin Adı ve Soyadı :……………………….. Mahalle : ……………………………… Cadde :……………… Sokak :………… No :……….. Daire No:………………… İlçe : …………… İl: …………………….. Yapının / İnşaatın Pafta: …………….. Ada : ……………… Parsel :……………. Ruhsat tarihi: …… Ruhsat No :………..
Yeni Tesisat Aşağıda Gösterilmiştir.
Lamba Gücü Priz Gücü Çeşitli Güçler (Aydınlatma+Priz) Kurulu Gücü
Adet Watt Adet Watt Cinsi Watt Adet Cinsi Watt
                 
                 
Elektrik Motorları Kuvvet Kurulu Gücü
Adet Volt Amp. Watt cos? Devir Sayı. Fabrika Marka. Niçin Kullanıldığı Adet Cinsi W at t
                     
                     
Alçak Gerilim Kompanzasyon Tesisi ….. kVAr (Sabit) …… kVAr (Oto).. kVAr (Toplam)
Güç İlavesi Yeni Eklenen Tesisat Aşağıda Gösterilmiştir.
  Priz Lamba Elektrik Motorları Toplam Güç
  Adet Watt Adet Watt Adet Cinsi Watt Adet Cinsi Wat t
Eski Güç                    
Yeni Güç                    
Elektrik İç Tesisat Projesinin Onay Tarihi : ………………………… Onay Sayısı :………………………….. Denetim veya Muayene Kuruluşunun Unvanı : ……………………………………… Adresi : ……………………………………… ……………………………………………… Yetkili İmza : …………………………………
Düşünceler : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………
Tablo 2.15: Elektrik bağlantı bildirimi işe başlama

Yukarıda ada, parsel ve açık adresi belirtilen yapının elektrik iç tesisatının yapımına …/ … / 200… tarihinde başlanacaktır.

Elektrik Tesisatçısının Denetim KuruluşuYapı sahibinin Adı Soyad, Tarih ve imzası Elektrik Mühendisi Adı Soyadı ve İmzası …/…/200… Adı Soyadı ve İmzası

EK-2

Elektrik Tesisatçısının: Adı Soyadı :………..… Oda Sicil No:…………… İşletme kayıt No:……………. (ŞİRKET veya ORTAKLIĞI) ELEKTRİK BAĞLANTI BİLDİRİMİ İŞBİTİRME Başvuru No :……… Abone No :……….
Tesis Sahibinin Adı ve Soyadı :…………………… Mahalle : ………………………… Cadde :………….. Sokak :……… No :………….. Daire No:………. İlçe : …………… İl: …………… Müşterinin Adı ve Soyadı :……………………………….. Mahalle : ………………………………….… Cadde :………………… Sokak :…………… No :………….. Daire No:…………………… İlçe : …………… İl: ……………………………. Yapının / İnşaatın Pafta : …………….. Ada : ……………… Parsel :……………. Ruhsat tarihi :……… Ruhsat No :………..
Yeni Tesisat Aşağıda Gösterilmiştir.
Lamba Gücü Priz Gücü Çeşitli Güçler (Aydınlatma+Priz) Kurulu Gücü
Adet Watt Adet Watt Cinsi Watt Adet Cinsi Watt
                 
Elektrik Motorları Kuvvet Kurulu Gücü
Adet Volt Amp. Watt cos? Devir Sayı. Fabrika Markası Niçin Kullanıl. Adet Cinsi Watt
                     
Alçak Gerilim Kompanzasyon Tesisi ….. kVAr (Sabit) …… kVAr (Oto) ….. kVAr (Toplam)
Güç İlavesi Yeni Eklenen Tesisat Aşağıda Gösterilmiştir.
  Priz Lamba Elektrik Motorları Toplam Güç
Adet Watt Adet Watt Adet Cinsi Watt Ad. Cinsi Watt
Eski Güç                    
Yeni Güç                    
Müşterinin Ölçü ve Sayaç Sistemi Bilgileri
1-Sayacın Aktif Reaktif (End.) Reaktif (Kap) 2-Ölçü Trafosunun AkımTrf. Gerilim Trf.
Akımı       Çevirme Oranı    
Gerilimi       Sınıfı    
Sınıfı       Markası    
Cinsi       Seri No (A Fazı)    
Markası       Seri No (B Fazı)    
Seri No       Seri No (C Fazı)    
Tipi       Tipi    
Başl. Endeksi       Gücü (VA)    
İmal Tarihi       3-Sayacın Bulunduğu Yer
Imp-Dv./kWh       a. Enerji Odasında (X)  
Hane Sayısı       b. Giriş Merdiven Boşluğunda (X)  
İç Çarpanı       c. Dışarıda Kapı Yanında (X)  
Faz/Tel Adeti       d. Diğer (Bağımsız bölüm içerisin. vb.) X)  
Denetim Kuruluşu tarafından elektrik iç tesisleri denetlenmiştir. … / … / 20… Denetim Kuruluşu Kaşe / İmza Yapı kurulu gücü : ……………….. Yapı bağlantı gücü : ……………… Yukarıda adresi yazılı ve ekte planı verilen elektrik iç tesisatı tarafımdan yapılmıştır. … / … / 20… Tesisatçının Kaşe / İmza
Müşterinin Enerji Aldığı Yer Bilgileri Trafo Adı : ………………………. Trafo No : …… Trafo Gücü : …… Fider / Kol No : ….. Direk No :….. En Yakın Abone No : …………….
(1.Sınıf yapılar için) Tesisat muayene edilmiştir. … / … / 20… İşletme Görevlisi Kaşe – İmza Tesis Sahibinin Adı Soyadı ve İmzası Bu tesisat şebekeye bağlanabilir. … / … / 20… İşletme Mühendisi Kaşe – İmza
Tablo 2.16: Elektrik bağlantı bildirimi iş bitirme

Tarafımca temin edilen ve yukarıda özellikleri belirtilen elektrik sayacı / sayaçları işletme yetkililerince kontrol edilerek mühürlü vaziyette teslim edilmiştir. …/… /20…. …/ … / 20… Sayaç Montörü (Kaşe– İmza) Abonenin İmzası Karteks Kayıtlarına İşlenmiştir.

elektrik

1-Kurulu gücün yükseldiğinin idarece saptanması halinde hesaplar yeni kurulu güce göre yapılır.

2-Kanunen ödenmesi her türlü vergi aboneye aittir. Abonman sözleşmesinde yazılı özel ve genel koşulları ve sayaç göstergelerini kabul ederim.

3-Abone, abonesi olduğu veya olmadığı diğer bir tesisat veya mahalde kaçak elektrik kullandığının tespiti halinde kaçak elektrik bedelini ödemediği takdirde elektriğin kesilmesini peşinen kabul eder.

4-Abonenin sözleşme tarihinden evvel de bu tesisatta elektrik kullandığı tespit edildiğinde, bu tesisatın geçmiş döneme ait borçlarını da ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi halde abonenin elektriği kesilir.

5-Abone tarafından herhangi bir talep gelmediği sürece yapılan yazışma ve faturalar enerji verilen adrese yapılacaktır.

Abone, işbu abonman sözleşmesini imza etmekle yukarıdaki Özel Hükümler ile arka sahifede yazılı

Genel Hükümleri Kabul ve Taahhüt eder.

TARAFLAR Müşteriler Müdürü Abone Abone Memuru ………………… ………………… …………………    
Not: 1-Hakiki yada hükmi şahıslar adına abone olacakların yetki belgelerini ibraz etmeleri zorunlu olup, bu belge abonman sözleşmelerinin eki olarak saklanır. 2- Aşağıdaki abonman sözleşmesinin genel şartları bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup aynı hüküm mahiyetindedir.

…. / … / 20… tarihinde elektriği açtım. Açma-Kapama Memuru Adı Soyadıİmza

Tablo 2.17: Abonman sözleşmesi

51

TEDAŞ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜNE KAHRAMANMARAŞ

Ekteki ………………………… ‘ya ait ………… pafta ……………. Parsel ……….. ada’da yapılacak binaya ait elektrik projesinin onaylanması; Gereğini arz ederim. … /… / 200..

Projeyi Yapan Adı Soyadı Ünvanı-İmza

Adres:

……………….. ………………..

Tablo 2.18: Tedaş başvuru onayı

ARKA YÜZÜ

ABONMAN SÖZLEŞMESİ

GENEL HÜKÜMLER

 1. Bu sözleşmenin dayanağı olan 3 Ekim 1990 tarih ve 20654 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği” ini okudum. Bu yönetmeliğin tümünü; TEDAŞ Genel Müdürlüğü …………….. Elektrik Dağıtım Müessesesi Yönetim Komitesinin Abonelik Şartları ile ilgili tüm kararlarına uymayı kabul ve taahhüt ediyorum.
 2. Bundan sonra yapılacak “Yönetmelik” değişiklerinde bu sözleşmede olabilecek yönetmeliğe aykırı tüm hükümler yeniden sözleşme yapılmaksızın yürürlükten kalkacak; yeni ilaveler ise taraflarca aynen kabul edilecektir.
 3. Abone tarafından yapılan müracaatlarda Abone No, Dosya No, Açık Adres gibi bilgiler mutlaka bulunacaktır. Bulunmadığı takdirde müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. TEDAŞ ………….. Elektrik Dağıtım Müessesi ile yapılan bu sözleşme Müessesenin unvan değişikliği, şirketleşmesi veya herhangi bir şirkete satılması gibi hallerde yenilenmesine gerek olmayıp aynen yürürlükte kalacaktır.
 5. Abonenin sorumluluğunda olan tüm tesisat bölümlerine ancak, yetkili fen adamları müdahale edebilir. Bir kaza vukuunda sorumluluk tamamen aboneye aittir.
 6. Abone herhangi bir arıza durumunda Müessesenin arıza ekipleri arıza mahalline gelinceye kadar can ve mal emniyeti ile ilgili tedbirler alacaktır.
 7. Abonede topraklama tesisatı yapılması esas olup toprak kontağı bulunan fişli aletler ancak topraklı prizlerde kullanılabilir.
 8. Yönetmelikte belirtilen yasak işler yapıldığında; İmar Kanunu; diğer kanun ve yönetmeliklere aykırı bir hareketten dolayı veya Mülki amirliklerle, Belediye Başkanlıklarınca yazılı talep olması halinde herhangi bir ihbara hacet kalmaksızın elektriği kesilir.
 9. Abonenin tesisine elektrik verilmesi için müessesenin geçiş hakkını kullandığı önceki ve sonraki abonelerin branşmanlarında inşaat, bozukluk veya herhangi bir sebeple tadilat veya onarım halinde abone hissesine düşen masrafı ödeyecek; olabilecek kesintiler nedeniyle zarar ziyan talep etmeyecektir. 10-Abone ayrıldığı yeri yazılı olarak haber vermeksizin terk ettiği takdirde başka bir yerde abonman sözleşmesi aile fertlerinden herhangi birisine ait olsa bile borç ödeninceye kadar elektriği kesilir. 11-Aboneler gerilim dalgalanması, harmonik flikler gibi olaylarda izin verilen sınır değerlerin dışına çıktığında enerjileri kesilir. Abone gerekli önlemi almak zorundadır. 12-Abone kendi adına kayıtlı herhangi bir abonedeki borcundan dolayı kendi adına kayıtlı diğer abonelerdeki elektriği kesilebilir.

13-Sayaç abonenin malı olduğu durumlarda, sayacın sökülmesi ve uzun süre geri alınmadığı ve bu sürede kayıp olduğu takdirde, sayacın kaybından dolayı Müessese sorumlu değildir. Sahibi tarafından iadesi kabul edildiği takdirde abone yerine yeni bir sayaç alıp takdırmakla yükümlüdür. 14-Sayaç endeksini abone getirdiği durumlarda yanlış bildirimden doğan hatalardan abone sorumludur ve getirdiği günkü tarife üzerinden hesaplama yapılır. 15-Müessesenin haberi ve izni olmaksızın güç artırımında bulunanların elektriği kesilir.

 1. Fatura veya ihbarname abonenin adresine verilir, kimse yoksa bırakılır, fatura veya ihbarname bırakılmakla tebliğ edilmiş sayılır.
 2. İlk kontrolde noksan ve kusur tespit edildiği takdirde enerji verilmez. Bir ay içinde eksiklikler giderilmediği takdirde sözleşme fesh edilip alınan ücretler gelir kaydedilir.
 3. Sözleşmenin uygulanmasında abone ile meydana gelebilecek tüm anlaşmazlıklar müessese merkezinde bulunan mahkemeler ve icra dairelerince çözümlenir.
 4. Abone sonradan kullanım amacını değiştirmesi durumunda Müesseseye bilgi verecektir. Abone bu sözleşmeyi imza etmekle yukarıdaki şartları aynen kabul eder.
 5. ………………. Müessesesince tayin edilen her okuma dönemindeki tüketimine göre aboneye fatura sunulur. Fatura üzerinde belirtilen süre içinde abone, bu fatura bedelini ödemediği takdirde abonenin elektriği kesilir. Elektriğin kesiminden itibaren otuz gün içinde borçlarını ödeyerek ceryan açtırma işlemini yaptırmadığı takdirde abone hesabı tafsiye edilir ve sözleşme yürürlükten kalkar; ayrıca Müessese alacağını da yasal yollardan takip ve tahsil eder. Bunun dışında süresinde ödenmeyen fatura bedelleri için, gecikme zammı bedellerini ödemeyi de peşinen kabul eder.
 6. Abone verilen elektrik enerjisini yalnız kendi gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacaktır. Yazılı olur alınmadan bu elektrik enerjisi hiçbir şekilde kimseye doğrudan yada dolaylı olarak verilemez ve satılamaz.
 7. İş bu abonman sözleşmesinin başlangıç tarihi elektrik enerjisi verilerek sayaçların mühürlendiği gündür. Başka bir yere taşınacak abone, taşınma tarihinden en az bir hafta evvel Müesseseye haber vermeli ve gerekli işlemleri yaptırmalıdır.
 8. Aboneye bu sözleşme gereğince elektrik enerjisinin verilebilmesi için Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği ve Kabul Koşulu (ENERJİ MÜSAADE BELGESİ) çerçevesinde teknik v ekonomik hükümlerin abone tarafından yerine getirilmiş olmasışarttır.
 9. Sözleşme hangi sebeple fesh edilmiş olursa olsun abone fesih tarihinden itibaren beş yıl içinde yazılı olarak sayacını talep etmediği takdirde sayacın Kuruma bedelsiz olarak devir olunmuş sayılacağını beyan ve kabul eder.
 10. Sözleşmenin iptal edilmesinden sonra aboneye ait sayacın aboneye haber verilmeden müessesece sökülmesi veya sayacın kullanılamaz duruma getirilmesi halinde sayacın bedeli başvuru tarihindeki birim fiat üzerinden aboneye ödenir. Abonenin sayacı, sözleşmenin devamı sırasında kaybolduğu veya onarılamaz şekilde hasarlandığı takdirde, abone bu durumu Kurumun ilgili birimine derhal bildirmek ve yeni alacağı sayacı taktırarak mühürletmek zorundadır. Aksi takdirde, abone hakkında yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır ve tesisatın elektriği kesilir. Abone bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.
 11. Yapılan sözleşmeye rağmen eski abone binayı terk etmemiş ve aynı yerde ise, iş bu sözleşme eski abonenin mahalli terkinden sonra yürürlüğe girer.
 12. Abone iş bu sözleşmede ve yönetmeliklerde belirtilen sebepler yüzünden elektriği kesildiği

takdirde Müesseseden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. …. / …./ 20….

TEDAŞ …………….. ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ Abonenin İmzası

PROJE ve FENNİ SORUMLULUK (TUS) BELGESİ

SORUMLUNUN

Adı Soyadı :…………………………….. Oda Sicil No :…………………………….. Büro kayıt No :……………………………..

Mal Sahibi  
İlçesi   Pafta  
Mahalle veya Semti   Ada  
Sokak Kapı No   Parsel  
Kullanma Amacı   Kat Sayısı  
Toplam Yapı Alanı (m2)   Bağımsız Bölüm Adedi  
Fenni Sorumlunun Yükleneceği CİNSİ AÇIKLAMA
a. ……………………….. b. ……………………….. c. ……………………….. d. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. ………………………..

Yukarıda tanımları yapılmış işlerin sorumluluğunu üstlenmiş elektrik mühendisi odamız üyesidir. Bu belge odamız denetimine sunduğu proje ve eklerine dayanılarak düzenlenmiştir.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

Tablo 2.19: Proje ve fenni sorumluluk belgesi

ENERJİ BAĞLANTI İSTEK FORMU

Tarih: … / … / 20 ..

TEDAŞ veya YETKİLİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ ……………………………………………………………………………………… ………………………………….

Aşağıda bilgisi verilen tesisat .. / .. / 20… tarihinde tamamlanmıştır. Gerekli denetimler tarafımca yapılarak kontrol formu düzenlenmiş ve ekte sunulmuştur. Eksik ve hatalar ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzeltilmiştir.

Tesise enerji verilmesini arz ederim. Teknik Uygulama Sorumlusu Ad, Soyad, İmza EKİ: TUS Kontrol Formu.

YAPIYA AİT BİLGİLER

Yapı Sahibi   Kullanma Amacı  
İli   Yapı Alanı …………………………. m²
İlçesi   Blok Adedi  
Mah./Semt   Kat Adedi  
Cad./Sokak   Bağımsız Bölüm Sayısı  
Kapı No.   Kurulu Güç ……………………………. kW.
Pafta   Asansör  
Ada Parsel   Diğer  
  TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
UYGULAMA PROJESİ ONAY TARİHİ …. / … / 20 .. …. / … / 20 ..
UYGULAMA PROJESİ ONAY NUMARASI ………………………………. ……………………………….
PROJE SORUMLUSU  
TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU  
TESİSATÇI  
BAĞLANTI ŞEKLİ  
KABLO KESİTİ  
TRAFO/DİREK NO.  

İNCELEME RAPORU

TUS tarafından düzenlenen .. / .. / 20 .. tarihli Kontrol Raporu dikkate alınarak tesisatın;

 • Normal olduğu anlaşılmıştır.
 • Hatalı olduğu anlaşılmış ve aşağıdaki hataların düzeltilerek TUS tarafından tekrar kontrolü gerekmektedir.

TEDAŞ veya YETKİLİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ İŞLETME SORUMLUSU

HATALAR : …………………………………………………………………………………………………….

Tablo 2.20: Enerji bağlantı istek formu

55

ELEKRİK İÇ TESİSLERİ DENETİM ve MUAYENE UYGUNLUK BELGESİ
YAPININ Sahibi ……………………. Adresi: ……………………. Ruhsat Tarihi / No : ……………………. Pafta, Ada, Parsel No: ……………………. Enerji Tahsis Başvuru No: ……………………. Yapının Kurulu Gücü : ……………………. Yapının Bağlantı Gücü: ……………………. Sayaç Adeti : ……………………. BELGENİN Tarihi : ……………………. Sayısı : ……………………. TESİSATÇININ Adı Soyadı : ……………………. Yetki Grubu : ……………………. Oda Sicil No : ……………………. İşletme Kayıt No : …………………….
BRANŞMAN Normal Kusurlu
1. Tür ve kesit olarak projeye uygun mudur?    
2. Harici kablo başlığı, mekik sigortası, klemensi uygun mudur?    
3. Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir?    
4. Kablo koruma borusu boy ve kesitçe uygun mudur?    
5. Yer altı tesisi uygun mudur? Dam direği galvanizli midir? ve 2”(inç) borulu mudur?    
6. Topraklama elektrotu veya levhası tür boyut ve sayıca uygun mudur?    
7. Branşman kablosu antigron olarak işlenmiş midir?    
8. Kesicili sac pano yerine monte edilmiş midir?    
ENERJİ ODASI, KABLO ŞAFTI, SAYAÇ ve DAĞITIM TABLOLARI
9. Enerji odası ve kablo şaftı ilgili mevzuata ve genelgelere uygun ve düzgün müdür?    
10. Ölçü ve sayaç bölümleri kilitlenip mühürlenecek şekilde midir?    
11. Sayaçların akım değerleri ile ölçü trafoları çevirme oranları projeye uygun mudur?    
12. Sayaç bağlantıları normal midir?    
13. Ölçü devresinin bağlantıları uygun mudur?    
14. Tüm kolon ve diğer kablo kesitleri, türleri ve renkleri normal midir?    
15. Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları bir fazlıda kesici, üç fazlıda kofre midir?    
16. Sigorta ve kesici amperajları uygun mudur?    
17. Sigorta viskontakları normal midir?    
18. Sigorta bağlantı uçları normal kullanılmış mıdır?    
19. Potansiyel dengeleme (eşpotansiyel kuşaklama) barası (PDB)    
20. PDB’ye gerekli topraklama bağlantıları yapılmıştır.    
21. Tüm tabloların iç bağlantıları normal ve düzgün müdür?    
22. Sayaç panoları içindeki aydınlatma düzeyi uygun mudur?    
MOTORLAR
23. 5 kW’tan küçük motorlar için termik şalter kullanılmış mıdır?    
24. 5 kW’dan büyük motorlarda aşırı akım ve düşük gerilim röleleri ile donanmış otomatik şalterlerle koruma uygun mudur?    
25. 5 kW’dan büyük motorlarda Y – ? vb. yol verme düzeni kullanılmış mıdır?    
26. Motor gövdeleri topraklanmış mıdır?    
27. Motorlar plana uygun olarak tesis edilmiş midir?    
ASANSÖRLER
28. Fiziksel ve elektriksel bağlantılar normal midir?    
29. Devre koruma sigorta ve otomatik açıcıların amperajları uygun mudur?    
30. Besleme kablosu tür ve kesit yönünden uygun mudur?    
31. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?    
32. Asansör dairesi tesisatı uygun mudur?    
AYDINLATMA
33. Merdiven otomatiğine bağlı aydınlatma tesisatı normal midir?    
34. Sabit aydınlatma sistemi normal midir?    
35. Kablo ve sigorta değerleri ile bağlantıları normal midir?    
36. Kullanılan lâmbalar güç ve bağlantı yönünden normal midir?    
Tablo 2.21: Elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi (1)
ZİL vb. TESİSAT
37. Tesisat genel olarak normal midir?    
38. Kullanılan trafo yeterli ve normal bağlanmış mıdır?    
39. Aynı koruma sistemlerine bağlanmış mıdır?    
ANAHTARLAR
40. Gerekli koruma topraklamaları yapılmış mıdır?    
41. Elektriksel ve fiziksel bağlantılar normal midir?    
42. Faz üzerine mi bağlıdır?    
PRİZLER
43. İletkenin renk ve kesiti normal midir?    
44. Kullanım yerleri, yerden yükseklikleri normal midir?    
45. İletkenlerin renk ve kesitleri normal midir?    
46. Topraklamalar normal midir?    
BUATLAR
47. Bağlantılar klemens ile yapılmış mıdır?    
48. Boru çapları, giriş çıkış sayıları ve yeri projeye uygun mudur?    
49. Kare buat ölçüleri uygun mudur?    
AG KOMPANZASYON
50. Münferit kompanzasyon yapılacak olan lamba ve motorlarda kompanzasyon yapılmış mıdır?    
51. AG kompanzasyon tesislerinde kondansatör gücü yeterli midir?    
52. AG kompanzasyon tesislerinde reaktif güç rölesi ayarları yapılmış mıdır?    
53. AG kompanzasyon tesislerinde kademe sayısı yeterli midir?    
54. AG kompanzasyon tesislerinde pano topraklaması yeterli midir?    
55. AG kompanzasyon tesislerinde pano kapağında anahtar (swiç) var mıdır?    
56. AG kompanzasyon tesislerinde sigorta ve kondansatör akım değerleri uygun mudur?    
57. AG kompanzasyon tesislerinde kontaktör grupları görev yapıyorlar mı?    
GENEL
58. Hata akımı koruma röleleri uygun olarak tesis edilmiş ve fonksiyonel mi?    
59. Faz, nötr, koruma, topraklama ve potansiyel dengeleme iletkenleri renk, kesit, özellik, ilgili standartlara uygunluk ve etiketleme doğru kullanılmış mıdır?    
60. Bütün sortilere faz, nötr ve etiketleme yönünden doğru kullanılmış mıdır?    
61. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde öngörülen deneylerden alınan sonuçlar uygun mudur?    
62. Tesisatta kullanılan araç, gereç, ve cihazlar ilgili Türk Standartları’na uygun mu?    
YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DİĞER TESİSLER (VARSA)
63. (Tesisin türüne göre ilgili yönetmeliklere uygunluk yönünden denetim şirketi tarafından detaylandırılacaktır.)    
DÜŞÜNCELER ……………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….
Eki : Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde öngörülen “Binalardaki Topraklama Tesislerinde Yapılacak Gözle Muayene, Denetleme ve Ölçmeye İlişkin Örnek Form”
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİNİ DENETLEYEN DENETİM KURULUŞU (veya MUAYENE EDEN KURULUŞ)MÜHENDİSİN ADI SOYADI :…………………… ODA SİCİL NO :…………………… KAŞE / İMZASI:…………………… DENETİM ŞİRKETİ ON
DENETİM ŞİRKETİ ONAYI
Tablo 2.22: Elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi (2)
ABONE ve TESİSAT KONTROL FORMU
Abonenin Adı Soyadı   Sayacın Markası  
Abonenin Türü   Sayacın Tipi  
Abone No   Sayacın Seri No  
Yakın Abone No   Sayacın Amperi (A)  
Bağlama Endeksi   Sayacın Gerilimi (V)  
Bağlandığı Trafo   Damga Tarihi  
Bağlandığı Faz   Kurulu Güç  
Bağlandığı Kol   Kolon Kesiti  
Bağlandığı Tarih      
Abonemde ileride yapacağım güç artışlarını bağlı bulunduğum işletmeye bildirmeyi, güç artışlarından doğan ek güvence ve iştirak bedellerini ödemeyi şimdiden kabul ediyorum.
TESİSATIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İletkenler TSE’li mi? Evet Hayır
Buatlar klemensli mi? Evet Hayır
Linyelerde en az 2,5 mm2 lik iletken kullanılmış mı? Evet Hayır
Topraklama mevcut mu? Evet Hayır
Topraklama iç tesisatta var mı? Evet Hayır
Prizler ve tali panolar var mı? Evet Hayır
Elektrik verilmesinde sakınca var mı? Evet Hayır
Yapı bağlantı hattı şekli nasıl? Yeraltı Havai
Binadaki sayaç sayısı  
Elektrik verilen yerin kullanım amacı  
Tesisatınıza enerji veren yetkili personelimize kolon sigortanızı ve sayacınız …………………… numaralı endeksle ve ………….……………… numaralı mühür pensiyle mühürlenmiştir. … / … / 200… Abone Sahibi Tesisatın Enstallatörü Bağlayan Kontrol Eden
Tablo 2.23: Abone ve Tesisat kontrol formu

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

HER TÜRLÜ PLAN, PROJE, RESİM VE HESAPLAMALARLA İLGİLİ OLARAK MÜHENDİSLER, MİMARLAR, ŞEHİR PLANCILARI VE YETKİLİ TEKNİKERLER TARAFINDAN DÜZENLENEREK, BU BELGELERİ, ONAYLAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN MALİYE BAKANLIĞINA BİLDİRİLECEK BİLGİ FORMU

(A ve B bölümleri proje, plan vb belgelerin yazarları tarafından doldurulacaktır.)

A PLAN, PROJE RESİM ve HESAPLAMALARI YAPANLARIN B PLAN, PROJE RESİM ve HESAPLAMALARI YAPTIRANLAR
1 VERGİ DAİRESİ   11 VERGİ DAİRESİ  
2 SİCİL NO   12 SİCİL NO  
3 SOYADI (Ünvanı)   13 SOYADI (Ünvanı)  
4 ADI   14 ADI  
5 BABA ADI   ADRESİ 15 MAHALLE veya SEMT  
6 DOĞUM TARİHİ   16 CADDE veya SOKAK  
7 DOĞUM YERİ İL   17 KAPI NO  
İLÇE   18 DAİRE NO  
8 MESLEĞİ   19 İL  
9 BAĞLI OLDUĞU ODA   20 İLÇE  
10 ODA SİCİL NO   C YAPILAN İŞİN
Plan, Proje Resim Ve Hesaplamaları Yapanın Adı Soyadı Ünvanı-İmzası 21 ÇEŞİDİ  
22 ODA PROJE KAYIT NO  
23 ADA NO  
24 PARSEL NO  

(Bu bilgi formunu onaylayan kurum tarafından doldurulacaktır.)

25 KURUM ADI  
26 PROJE KAYIT NO  
27 PROJE ONAY TARİHİ  
28 İLGİLİ DÖNEM  

Yukarıda yer alan bilgiler projeye uygun ve doğrudur.

…. / …/ ….. Onaylayan Kurum yetkilisi

İmza – Kaşe

Tablo 2.24: TMMOB Onay belgesi

59

2.8. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Aşağıda kuvvetli akımlar tesisleri yönetmeliğinin konu ile bir kısım maddeler aşağıda verilmiş olup daha fazla bilgi için www.tedas.gov.tr www.emo.org.tr ve www.epdk.gov.tr internet sitelerinden yararlanabilirsiniz.

Madde 13. Aygıtların koruyucu kutuları

Kuvvetli akım elektrik aygıtlarının gerilim altındaki bölümlerine rastgele dokunmayı önlemek için yapılan kutular, bir arıza anında oluşabilecek iç ve dışarıdan gelebilecek mekanik zorlamalara karşı dayanıklı, aygıtta ark oluşsa bile tehlikesiz bir manevra yapılabilecek biçimde olmalıdır.

Madde 14. Aygıtların düzenlenmesi

İşletme sırasında üzerinde manevra yapılacak aygıtlar ve okunacak ölçü aletleri kolayca ve tehlikesizce ulaşılabilen yerlere konulacak ve kullanışlı olacaklardır.

Madde 58. Bu yönetmeliğin kapsamına giren tesislerde Türk Standartları’na uygun kablolar kullanılacaktır. Bunlar bulunmadığında Madde 1'de belirtilen standartlara uygun kablolar kullanılacaktır.

a. Kablo seçimi:

Kablo seçiminde aranılan öteki koşulların yanında aşağıdakiler de göz önünde bulundurulacaktır:

1. Anma gerilimi:

Kablolar için iki anma gerilimi kullanılır:

U:
Fazlar arası gerilim Uo: İletken ile metal kılıf ya da toprak arasındaki gerilim
b.
Kabloların döşenmesi:
 1. Kabloların döşenmesi:
  1. Yeraltı kablolarının döşendikleri yerler kimyasal, mekanik ve ısıl etkilerden olabildiğince uzak ya da bunlara karşı korunmuş olmalıdır.
  2. Kablo ve çevresini yangın tehlikesinden korumak ve yangının yayılmasını önlemek için kablolar yanıcı maddeler üzerine döşenmemelidir. Kabloların varsa jüt tabakaları soyulmalıdır.
  3. Yapı girişlerinde kablolar boru içine alınmalı, kablo ile boru arasındaki boşluk elastik silikon ya da benzeri bir madde ile doldurulmalıdır. Bu amaçla çimento kullanılamaz. Mekanik darbelerin oluşabileceği durumlarda çelik borular kullanılmalıdır. Çelik borular nerede kullanılırsa kullanılsın üç faz aynı borudan geçirilmelidir. Tek damar olması durumunda anti manyetik malzeme kullanılmalıdır.
  4. Y.G. kablolarına dahilde ve hariçte kablo başlığı yapılacaktır. Kablo başlıkları, kabloya su, nem girmesini önleyecek şekilde olmalıdır. AG kablolarda su girmesini önleyecek tedbirlerin alınması durumunda kablo başlığı kullanılmayabilir.
  5. Kablo ekleri mutlaka özel ek aksesuarları veya ek kutularında yapılmalıdır. Ekler, mekanik bakımdan güvenilir, içine su ve nem sızmasını önlemeli ve iyi bir elektrik iletkenliğini sağlamalıdır. Ekler tesis edildiği yere uygun tipte seçilmelidir.
  6. Kabloların koruyucu kılıfları ya da yalıtkanları bulundukları yerlerde zorlanmamalı ve zedelenmemelidir. Kablolar gerektiğinde koruyucu büz ya da borular içine alınmalıdır.
  7. Tek damarlı kabloların tespitinde kullanılan elemanlar manyetik halka oluşturmamalıdır.
  1. Döşeme sırasında kabloyu çekmek için bütün iletkenler bir araya getirilip çekme klemensi ile birbirine bağlanmalıdır. En büyük çekme gerilmesi bakır iletkenler için 5 kg/mm2, alüminyum iletkenler için 3 kg/mm2’yi geçmemelidir.
  2. Yeraltına döşenecek kablolar, sokak ve alanlarda en az 80 cm derinliğe gömülmelidir. Bu yerlerin dışında en az 60 cm olmalıdır. Bu derinlik zorunlu durumlarda özel koruyucu önlemler alınarak 20 cm dolaylarında azaltılabilir.
  3. Açık havada döşenen kablolar olabildiğince güneş ışınlarının etkilerinden korunmalıdır.
  4. Kablolar duruma göre toprak içine, kablo kanallarına, duvarlara tutturulan delikli tavalara veya merdiven raflara döşenmelidir. Deliksiz yapılmış tavalarla kablo döşenmesi tavsiye edilmez. Toprak içine yerleştirilen kabloların altında ve üstünde yaklaşık 10 cm kalınlıkta elenmiş kum bulunmalıdır. Kablonun üzerindeki kumun üzerine ve aynı kanala döşenen AG ve YG kabloları arasına tüm kablo boyunca dolu tuğla veya enaz 6 cm kalınlıkta beton plaka veya plâstik vb. malzemelerden yapılmış koruyucu elemanlar yerleştirilmelidir. Böylece çukuru açan işçilerin kazma darbelerinden kablo korunmalı ve orada kablo bulunduğu önceden anlaşılmalıdır. Bu koruyucunun yaklaşık 30 cm üzerine ise en az 10 cm genişliğinde polietilenden yapılmış uyarışeridi konulmalıdır.
  5. Bir enerji kablosu ile başka bir enerji kablosu ya da kumanda kablosu arasındaki en küçük açıklık 7 cm az olmamak koşulu ile kablo çapı kadar olmalıdır. Kumanda kabloları arasında açıklık gerekmez.

  

TÜM DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN
YORUMLAR

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek için sağ üstten giriş yapmanız gerekir.
  Üye değilseniz,üye olmak için
 TIKLAYIN.
Lütfen sorularınızı yukarıdaki SORUSOR sekmesinden sorunuz
Buradan sorularınıza admin tarafından CEVAP VERİLMEYECEKTİR.
Max. 1000 karakter.
Sinavlara hazirlik